TÌM HIỂU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG

Nguyễn Tất Thắng

Tóm tắt


Ngôn ngữ học ứng dụng đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, như nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, đánh giá ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ, v.v. Do đó, việc hiểu rõ ngôn ngữ học ứng dụng và các nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng có liên quan với những tiểu ngành nào trong ngôn ngữ là một điều cần thiết. Bài viết này trình bày các vấn đề cơ bản và các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ học ứng dụng với mục đích cung cấp cho người đọc những kiến thức tổng quát phổ biến của chuyên ngành này.

Từ khóa


Ngôn ngữ; Ngôn ngữ học ứng dụng.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Davies, A. An Introduction to Applied Linguistics – From Theory to Practice. Edinburgh University Press. (2007).

Grabe, W. Applied linguistics and Linguistics. In Grabe, W. & Kaplan, R. B. (Eds). Introduction to Applied Linguistics. Addison-Wesley Publishing Company. (1992).

Kaplan, R. B. & Grabe, W. Becoming an applied linguists. In Grabe, W. & Kaplan, R. B. (Eds). Introduction to Applied Linguistics. Addison-Wesley Publishing Company. (1992).

Strevens, P. Applied linguistics: An overview. In Grabe, W. & Kaplan, R. B. (Eds) (1992). Introduction to Applied Linguistics. Addison-Wesley Publishing Company. (1992).

Website of Applied Linguistics. What is applied linguistics and what does it do. Retrieved 01 September 2010. Available online at http://www.appliedlinguistics. org/applied-linguistics-facts.html (2010).
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.30(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Tất Thắng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin