PHƯƠNG PHÁP HỌC DỰA TRÊN NHỮNG NHIỆM VỤ THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM: NHỮNG HIỂU NHẦM VÀ ĐỀ XUẤT

Chi Đô Na

Tóm tắt


Phương pháp học dựa trên những nhiệm vụ thực tế (Task-based language teaching) từ lâu được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy tiếng Anh vì những lợi ích trong việc phát triển năng lực ngôn ngữ của người học. Dù phương pháp này không còn mới mẻ nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn khi ứng dụng phương pháp này trong giảng dạy do những hiểu nhầm về phương pháp này. Bài nghiên cứu tổng quan này sẽ phân tích những hiểu nhầm thường gặp khi ứng dụng Phương pháp học dựa trên những nhiệm vụ thực tế tại Việt Nam. Bài viết sẽ tìm hiểu những hiểu biết chưa thỏa đáng về phương pháp học dựa trên những nhiệm vụ thực tế và đề xuất giải pháp để thiết kế các nhiệm vụ thực tế có hiệu quả trong dạy và học tiếng Anh.

Từ khóa


Ứng dụng sai; Hiểu nhầm; Các đề xuất; Nhiệm vụ thực tế; Thiết kế nhiệm vụ thực tế.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford, UK: Oxford University Press.

Barnard, R., & Nguyen, G. V. (2010). Task-based language teaching (TBLT): A Vietnamese case study using narrative frame to elicit teachers’ beliefs. Language Education in Asia, 1(1), 77-86.

Bonces, M. R, & Bonces, J. R. (2010). Task-based language learning: Old approach, new style, a new lesson to learn. PROFILE Issues in Teachers’ Professional Development, 12(2), 165-178.

Branden, K. V. D. (2006). Task-based language teaching: From theory to practice. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford, UK: Oxford University Press.

Ellis, R. (2009). Task-based language teaching: Sorting out the misunderstandings. International Journal of Applied Linguistics, 19(3), 221-246.

Harshbarger, L. (2002). What works in the ELT classroom? Using robust reasoning to find out. English Teaching Forum, 40(4), 18-25.

Hoang, V. V. (2013). The current situation and issues of the teaching of English in Vietnam. Retrieved from http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/4129/1/ LCS_22_1pp7-18_HOANG.pdf.

Le, V. T. (2014). Factors affecting task-based language teaching from teachers’ perspectives. Study in English Language Teaching, 2(1), 108-122.

Nguyen, T. H., Warren, W., & Fehring, H. (2014). Factors affecting English language teaching and learning in higher education. English Language Teaching, 7(8), 94-105.

Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Nunan, D. (2004). Task-based language teaching. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Prabhu, N. S. (1987). Second language pedagogy. Oxford, UK: Oxford University Press.

Phuong, H. Y. (2016). Challenges of shifting to Task-based language teaching: A story from a Vietnamese teacher. Cantho University Journal of Science, 2, 37-45.

Robertson, M. (2014). Task-based language teaching and Expansive Learning Theory. TESL Canada Journal, 31(8), 187-198.

Rozati, S. M. (2014). Language teaching and Task-based approach. Theory and Practice in Language Studies, 4(6), 1273-1278.

Ruso, N. (2007). The influence of Task-based learning in EFL classrooms. Asian EFL Journal, 3(1), 147-172.

Sheen, R. (2002). “Focus on form” or “Focus on forms”. ELT Journal, 56(3), 303-304.

Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. New York, USA: Oxford University Press.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. London, UK: Longman.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.303(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Chi Đô Na

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin