THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRỒNG TRỌT CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI PHƯỜNG 7

Phạm Hồng Hải

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất đổi với nhân loại. BĐKH tác động đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản đến sản xuất dầu khí, thủy điện và vận tải biển... Trồng trọt là một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất do BĐKH. Bài viết này góp phần nghiên cứu đánh giá bước đầu về một số biểu hiện của BĐKH ở thành phố Đà Lạt và tác động của nó đến hoạt động trồng trọt tại địa bàn nghiên cứu, cũng như cách thức mà các hộ gia đình nơi đây ứng phó với BĐKH. Trên cơ sở đó khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của các hộ gia đình trong trồng trọt.

Từ khóa


Biến đổi khí hậu; Thành phố Đà Lạt; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Trồng trọt.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Nguyễn, T. A. (2011). Xã hội học môi trường. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2008). Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Được truy lục từ http://www.ngocentre.org.vn/ files/docs/NTP_Vietnamese.pdf.

Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Lâm Đồng. (2015). Báo cáo tổng kết Công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng, Việt Nam: Sở Tài nguyên Môi trường.

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng. (2016). Niên giám thống kê Lâm Đồng 2015. Lâm Đồng, Việt Nam: NXB. Thống kê.

Đặng, T. H. & Quyền, Đ. H. (2014). Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(6), 885-894.

Mai, V. T. & Nguyễn, H. S. (2010). Nghiên cứu các biện pháp tự thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân sản xuất nông nghiệp vùng bị tác động của biến đổi khí hậu. Hà Nội, Việt Nam: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Được truy lục từ http://iasvn.org/upload/files/QMH0NPVT7RKQNC%20%20Mai%20Van%20Trinh,%20Nguyen%20Hong%20Son.pdf.

UBND Phường 7. (2015). Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của UBND phường 7, nhiệm kỳ 2011-2016. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND Phường 7.

UNDP. (2008). Báo cáo phát triển con người 2007/2008. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách. New York, USA: UNDP.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên & Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam. (2016). Một số tiến bộ kỹ thuật nổi bật thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai, Việt Nam.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.305(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Phạm Hồng Hải

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin