SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LUẬT VỀ “HỢP ĐỒNG KHÔNG GIỜ” TẠI VIỆT NAM

Phạm Huy Tiến

Tóm tắt


“Hợp đồng không giờ” (một dạng hợp đồng lao động) đã có những ảnh hưởng đến thị trường lao động của nước Anh. Tại Việt Nam đã tồn tại loại hình hợp đồng lao động này nhưng pháp luật vẫn chưa có quy định. Bài viết này sẽ đề cập đến yêu cầu cấp thiết để ban hành pháp luật điều chỉnh quan hệ này và những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng pháp luật về “Hợp đồng lao động không giờ”.

Từ khóa


Hợp đồng không giờ; Hợp đồng lao động; Lao động.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Quốc hội. (2012). Bộ Luật Lao động Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Quốc Hội nước CNHXCN Việt Nam. Được truy lục từ: http://vanban. chinhphu.vn/portal/ page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163542.

Tổng cục Thống kê. (2017). Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 13. Hà Nội, Việt Nam: Tổng cục Thống kê. Được truy lục từ: http://www.molisa.gov.vn/ Images/FileAnPham/fileanpham20176916 23270.pdf.

Doug, P. & Aliyah, D. (2015). Zero-hours contracts [Briefing paper]. Retrieved from http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06553/SN06553.pdf.

The Resolution Foundation. (2013). The rise and rise (?) of zero hours contracts. Retrieved from http://www.resolutionfoundation.org/media/blog/the-rise-and-rise-of-zero-hours contracts/

The University of Leeds. (2013). The National Minimum Wage, earnings and hours in the domiciliary care sector. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.568.4333&rep=rep1 &type=pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.306(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Phạm Huy Tiến

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin