FROM THE VIEW OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM TO THE PRACTICE OF BUILDING SOCIAL SECURITY IN DANANG

Lê Đức Thọ

Abstract


Ensuring social security has become a central issue in national development strategies, as the care and improvement of the material and spiritual life for our people is the highest objective of the construction cause of the Socialist society in Vietnam. And now we are striving for a social security system that will cover the entire population by 2020. This article analyzes the views of the Communist Party of Vietnam on social security implementation in the current period; Analyzes the situation of social security in Danang and thereby suggests some solutions to improve social security for people in Danang city today.

Keywords


Danang; Ensure social security; Social security.

References


Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu giảm nghèo. (2015). Báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến năm 2015. Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Bộ Chính trị. (2003). Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Chính trị. Được truy lục từ http:// danang.gov.vn/chi-tiet?id=653&_c=62.

Bộ Chính trị. (2012). Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Chính trị. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-21-NQ-TW-nam-2012-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-cong-tac-bao-hiem-151981.aspx.

Đảng bộ Đà Nẵng. (2015). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Đà Nẵng, Việt Nam: Đảng bộ Đà Nẵng.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1996). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Phùng, H. P., Nguyễn, V. Đ, & Nguyễn, V. T. (2016). Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.309(2017)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Lê Đức Thọ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department