TỪ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẾN THỰC TIỄN XÂY DỰNG AN SINH XÃ HỘI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

Lê Đức Thọ

Tóm tắt


Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước, bởi vì việc chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và hiện nay, chúng ta đang phấn đấu đến năm 2020 hệ thống ASXH sẽ bao phủ khắp toàn dân. Trong bài viết này, tác giả phân tích các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện ASXH trong giai đoạn hiện nay; Phân tích thực trạng của vấn đề ASXH ở Đà Nẵng và qua đó, định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao vấn đề ASXH cho người dân ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.


Từ khóa


An sinh xã hội; Bảo đảm an sinh xã hội; Đà Nẵng.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu giảm nghèo. (2015). Báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến năm 2015. Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Bộ Chính trị. (2003). Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Chính trị. Được truy lục từ http:// danang.gov.vn/chi-tiet?id=653&_c=62.

Bộ Chính trị. (2012). Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Chính trị. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-21-NQ-TW-nam-2012-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-cong-tac-bao-hiem-151981.aspx.

Đảng bộ Đà Nẵng. (2015). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Đà Nẵng, Việt Nam: Đảng bộ Đà Nẵng.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1996). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Phùng, H. P., Nguyễn, V. Đ, & Nguyễn, V. T. (2016). Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.309(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Lê Đức Thọ

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin