MẤY Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU VỀ SỐ TIỀN CỔ TÌM THẤY Ở THÔN PĂNG TIÊNG (XÃ LÁT, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG)

Cao Thế Trình, Nguyễn Huy Khuyến, Mai Minh Nhật

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, những người dân thôn Păng Tiêng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tìm thấy hàng tạ tiền cổ tại địa phương, nhưng rất tiếc, số tiền cổ đã bị thất thoát (bán phế liệu), chỉ còn lại một phần không đáng kể. Từ 416 đồng tiền cổ còn lưu lại, các tác giả đã xác minh được 42 hiệu tiền cổ, trong đó có một số hiệu tiền của Việt Nam (An Pháp nguyên bảo, Cảnh Hưng thông bảo,…), còn lại là các hiệu tiền Trung Quốc (các hiệu tiền thời Đường, Ngũ đại thập quốc, Bắc Tống và Minh mạt- Thanh sơ). Các tác giả cho rằng, khả năng lớn số tiền trên đây là do các quý tộc Chăm pa đã thu được trong các cuộc tấn công vào các phủ thành của chúa Nguyễn vùng Thuận Thành vào cuối thế kỷ XVIII. Sau đó, để tránh sự truy nã của quan quân chúa Nguyễn, họ lánh nạn lên vùng Păng Tiêng và trước khi tỵ nạn sang Campuchia, họ đã chôn lại số tiền trên ở vùng này.

Từ khóa


Tiền cổ; Tiền cổ Việt Nam; Tiền cổ Trung Hoa; Tiền cổ tìm được ở Păng Tiêng; Tiền cổ ở Tây Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Trần Văn Bảo, Khảo cổ học tiền-sơ sử và lịch sử Lâm Đồng, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2014.

Nguyễn Văn Luận, Người Chàm Hồi giáo miền Tây Nam phần Việt Nam, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên, Sài Gòn, 1974.

Đỗ Văn Ninh, Tiền cổ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992.

Lương Ninh, Vương quốc Chăm pa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

Phạm Quốc Quân (chủ biên), Tiền kim loại Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 2005.

Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập I, (bản dịch của Viện Sử học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam), NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004.

Nguyễn Khắc Sử, Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

Đặng Nghiêm Vạn, “Bàn về lịch sử tộc người và đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa cư dân Tây Nguyên”, Tạp chí Dân tộc học, số 3/1980.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.31(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Cao Thế Trình, Nguyễn Huy Khuyến, Mai Minh Nhật

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin