BẤT ĐẲNG THỨC LOJASIEWICZ CHO CÁC HÀM ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TRONG CẤU TRÚC O-TỐI TIỂU TRÊN TRƯỜNG THỰC ĐÓNG

Trần Thống Nhất

Tóm tắt


Dựa theo kết quả trong [Bolte, A. Daniilidis, A. Lewis and M. Shiota, Clarke Subgra-dients of Stratifiable Functions, SIAM J. Optim., Vol. 18, No. 2, (2007), 556-572.], bài báo cáo này đưa ra một số kết quả về bất đẳng thức Lojasiewicz cho các hàm định nghĩa đươc trong cấu trúc o-tối tiểu trên trường thực đóng R. Cụ thể, chúng tôi đưa ra định lý về bất đẳng thức Kurdyka-Lojasiewicz cho các hàm khả vi định nghĩa được và định lý về bất đẳng thức Kurdyka-Lojasiewicz dạng không trơn.

Từ khóa


Bất đẳng thức Lojasiewicz; Cấu trúc O-tối tiểu; Bất đẳng thức Kurdyka-Lojasiewicz.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.311(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Trần Thống Nhất

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin