NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG VÀ ĐỘC HẠI TRONG CÁC LOẠI CÁ PHỔ BIẾN THU THẬP TẠI NHA TRANG, PHAN RANG VÀ ĐÀ LẠT

Trần Quang Thiện, Cao Đông Vũ, Hồ Văn Doanh, Nguyễn Thị Sỹ, Nguyễn Thị Dung, Trịnh Thị Tú Anh

Tóm tắt


Trong các nghiên cứu này, 16 nguyên tố: Mg, Ca, Mn, Cu, Na, K, As, Sc, Fe, Co, Zn, Se, Rb, Cs, Hg trong bảy loại cá biển và bảy loại cá nước ngọt phổ biến thu thập tại Nha Trang, Phan Rang và Đà Lạt đã được xác định bằng phương INAA. Tỷ lệ dinh dưỡng của các nguyên tố dinh dưỡng được tính toán so sánh với chế độ dinh dưỡng tham khảo (RDA), lượng tiêu thụ vừa đủ (AI) của IOM và tỷ lệ độc hại của các nguyên tố As và Hg được tính toán so sánh với tỷ lệ tiêu thụ chấp nhận được của WHO. Kết quả cho thấy tỷ lệ dinh dưỡng và độc hại trong các loại cá là thấp hơn so với các tiêu chuẩn của IOM và WHO ngoại trừ tỉ lệ độc hại của as trong một số loại cá. Tỷ lệ độc hại của Hg trong các loại các ngừ, cá lóc cao hơn các loại cá khác nhưng vẫn thấp hơn giới hạn tiêu thụ của WHO.

Từ khóa


Cá; INAA; Tỷ lệ tiêu thụ chấp nhận được; Chế độ dinh dưỡng tham khảo; Lượng tiêu thụ vừa đủ.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.312(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Trần Quang Thiện, Cao Đông Vũ, Hồ Văn Doanh, Nguyễn Thị Sỹ, Nguyễn Thị Dung, Trịnh Thị Tú Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin