BỔ SUNG MỘT SỐ LOÀI HỌ RUSSULACEAE GILB. THUỘC KHU HỆ NẤM LỚN TẦY NGUYÊN

Lê Bá Dũng

Tóm tắt


Bổ sung 6 loài thuộc 2 chi và danh mục nấm họ Russulaceae Gilb vùng Tây Nguyên: Chi Lactarius DC. ex Gray bổ sung 1 loài và chi Russula Pers. ex Gray bổ sung 5 loài. Chúng thường sống hoại sinh trên đất, nơi giàu cặn bã hữu cơ và hình thành quả thể vào mùa ấm, ấm trong năm.

Từ khóa


Nấm họ Russulaceae Gilb; Lactarius DC. ex Gray; Russula Pers. ex Gray.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.314(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Lê Bá Dũng

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin