NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY TRÀ MI HOA VÀNG (CAMELLIA DILINHSINENSIS) VÀ TRÀ MI HOA ĐỎ (CAMELLIA PIQUETIANA) TỪ HẠT

Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Thị Cúc

Tóm tắt


Hạt trà mi hoa vàng (Camellia dilishsinensis) và trà mi hoa đỏ (Camellia priquetiana) 10, 20, 30, 60 và 90 ngày tuổi được khử trùng hai lần bằng dung dịch calcium hypochlorite 5% trong thời gian 10 phút và cấy trên môi trường ½ MS khoáng đa lượng bổ sung 30 g/l đường, 8g/l agar, 1 g/l than hoạt tính và 1 mg/l BA. Sau 30 ngày nuôi cây, hạt trà my 30 ngày tuổi cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất. Các chồi này mầm từ hạt được cắt đốt và cấy trên môi trường WPM bổ sung 30 g/l đường, 8 g/l agar, 1 g/l than hoạt tính và tổ hợp chất điều hòa sinh trưởng 2 mg/l BA và 0.2 mg/l NAA. Sau 60 ngày nuôi cây, giống trà mi hoa đỏ cho số chồi cao hơn gấp 4 lần giống trà mi hoa vàng.

Từ khóa


Trà mi hoa vàng; Trà mi hoa đỏ; Nhân giống in vitro; Calcium hypochlorite; Hạt.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.315(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Thị Cúc

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin