CON ĐƯỜNG CÁCH TÂN THƠ CỦA HÀN MẶC TỬ

Trần Thị Tuân

Tóm tắt


Bài báo tìm hiểu và kiến giải thơ Hàn Mặc Tử từ Đường luật đến thơ Mới lãng mạn với bút pháp tự do phóng túng, kết hợp với việc sử dụng yếu tố tượng trưng, siêu thực. Ông đã đưa thơ vượt ra khỏi khuôn mẫu truyền thống, hòa nhập với trào lưu văn học hiện đại thế giới.

Từ khóa


Thơ; Hàn Mặc Tử; Đường luật; Thơ mới.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.316(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Trần Thị Tuân

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin