ĐẠO TIN LÀNH TRONG CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở LÂM ĐỒNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật

Tóm tắt


Dưới góc độ tiếp cận Nhân học và Xã hội học, bài viết phân tích đặc điểm tình hình, những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nhanh và đột biến của đạo Tin Lành trong các tộc người thiểu số ở Lâm Đồng từ năm 1986 đến nay cũng như tác động của đạo Tin Lành đến kinh tế, xã hội, văn hóa của các tộc người thiểu số ở địa phương này.

Từ khóa


Đạo Tin Lành; Tây Nguyên; Tín ngưỡng đa thần; Tôn giáo độc thần.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.317(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin