CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VỀ SỰ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH QUA MỘT CUỘC KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG

Lê Minh Chiến, Ngô Văn Huấn

Tóm tắt


Sự thay đổi đời sống là một trong những chỉ báo quan trọng để tìm hiểu  vị thế kinh tế hộ gia đình, kết quả này cũng phần nào phản ánh bức tranh kinh tế vĩ mô. Bài viết này phân tích dữ liệu từ một cuộc khảo sátđịnh lượng để tìm hiểu sự cảm nhận của người dân về sự thay đổi đời sống gia đìnhtrong bốn năm qua và một dự cảm về tương lai qua đó phản ánh quá trình phân tách xã hội tại đô thị Đà Lạt.

Từ khóa


Kinh tế hộ gia đình; Đà Lạt; Khảo sát định lượng; Lý thuyết phân tầng xã hội.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.319(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Lê Minh Chiến, Ngô Văn Huấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin