VAI TRÒ CỦA TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ QUỐC GIA ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Đoàn Anh Tuấn

Tóm tắt


Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003 – 2014. Sau khi sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên SFA (Stochastic Frontier Approach) để đo lường hệ số hiệu quả, tác giả dùng mô hình hồi quy mômen tổng quát hoá (Generalized Method of Moments - GMM) nhằm kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu có liên quan. Các kết quả ước lượng cho thấy gia tăng mức độ tự do hóa thị trường tài chính có thể giúp các ngân hàng thương mại cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động của mình. Ngoài ra, các kết quả phân tích còn cho thấy việc nâng cao chất lượng quản trị quốc gia còn đóng vai trò tích cực giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại trong tiến trình tự do hóa tài chính.

Từ khóa


Chất lượng quản trị quốc gia; Hiệu quả ngân hàng; Tự do hóa tài chính; SFA.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Aigner, D., Lovell, C. & Schmidt, P. 1977. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6, 21-37.

Altman, M. 2008. How much economic freedom is necessary for economic growth? Theory and evidence. Economics Bulletin, 15, 1-20.

Arellano, M. & Bond, S. 1991. Some Tests of Specification for Panel Data - Monte-Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58, 277-297.

Arellano, M. & Bover, O. 1995. Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. Journal of Econometrics, 68, 29-51.

Barth, J. R., Dopico, L. G., Nolle, D. E. & Wilcox, J. A. 2002. Bank Safety and Soundness and the Structure of Bank Supervision: A Cross-Country Analysis. International Review of Finance 3, 163–188.

Berger, A. N., Hasan, I. & Zhou, M. M. 2009. Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world's largest nation? Journal of Banking & Finance, 33, 113-130.

Berger, A. N. & Mester, L. J. 1997. Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions? Journal of Banking & Finance, 21, 895-947.

Bonin, J. P., Hasan, I. & Wachtel, P. 2005. Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking & Finance, 29, 31-53.

Chortareas, G. E., Girardone, C. & Ventouri, A. 2013. Financial freedom and bank efficiency: Evidence from the European Union. Journal of Banking & Finance, 37, 1223-1231.

Claessens, S. & Laeven, L. 2004. What drives bank competition? Some international evidence. Journal of Money Credit and Banking, 36, 563-583.

Demirguc-Kunt, A., Laeven, L. & Levine, R. 2004. Regulations, market structure, institutions, and the cost of financial intermediation. Journal of Money Credit and Banking, 36, 593-622.

Fries, S. & Taci, A. 2005. Cost efficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 post-communist countries. Journal of Banking & Finance, 29, 55-81.

Goddard, J., Liu, H., Molyneux, P. & Wilson, J. U. S. 2011. The persistence of bank profit. Journal of Banking & Finance, 35, 2881-2890.

Gwartney, J. 2009. Institutions, Economic Freedom, and Cross-Country Differences in Performance. Southern Economic Journal, 75, 937-956.

Hansen, L. P. 1982. Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50, 1029-1054.

Heckelman, J. C. & Knack, S. 2009. Aid, Economic Freedom, and Growth. Contemporary Economic Policy, 27, 46-53.

Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. 2010. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430, The World Bank.

Keeley, M. 1990. Deposit insurance, risk, and market power in banking. American Economic Review 80, 1183 - 1200.

Kumbhakar, S. C. & Lovell, C. A. K. 2000. Stochastic Frontier Analysis. Cambridge University Press.

Pasiouras, F., Tanna, S. & Zopounidis, C. 2009. The impact of banking regulations on banks' cost and profit efficiency: Cross-country evidence. International Review of Financial Analysis, 18, 294–302.

Powell, B. 2003. Economic freedom and growth: The case of the Celtic Tiger. Cato Journal, 22, 431-448.

Quazi, R. 2007. Economic Freedom and Foreign Direct Investment in East Asia. Journal of the Asia Pacific Economy, 12, 329–344.

Roodman, D. 2009. How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9, 86-136.

Saurav Roychoudhury & Lawson, R. A. 2010. Economic freedom and sovereign credit ratings and default risk. Journal of Financial Economic Policy, 2, 149–162.

Sufian, F. & Habibullah, M. S. 2011. Opening the Black Box on Bank Efficiency in China: Does Economic Freedom Matter? Global Economic Review: Perspectives on East Asian Economies and Industries, 40, 269-298.

Sun, L. & Chang, T. P. 2011. A comprehensive analysis of the effects of risk measures on bank efficiency: Evidence from emerging Asian countries. Journal of Banking & Finance, 35, 1727-1735.

Tsai, J. Y. & Hung, W. M. 2013. Bank capital regulation in a cap option framework. International Review of Economics & Finance, 25, 66-74.

Windmeijer, F. 2005. A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126, 25-51.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.32(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Đoàn Anh Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin