PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN THÀNH PHỐ NHA TRANG

Đỗ Thị Bạch Yến

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã vẫn dụng lý thuyết quy trình phân khúc thị trường để tiến hành phân nhóm đối tượng khách du lịch nội địa đến Thành phố Nha Trang. Nghiên cứu được thực hiện trên một mẫu thuân tiện 298 khách du lịch nội địa tại Thành phố biển Nha Trang. Mục đích của bài báo này nhằm tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ, hành vi du lịch và phong cách lối sống của du khách khi đi du lịch. Thông qua việc đánh giá sự phù hợp của mô hình, phân tích nhân tố khám phá và phân tích cụm hai bước, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng thị trường khách du lịch nội địa tại Nha Trang chia làm 3 phân khúc đó là: Cụm khách thíc du lịch với gia đình, Cụm khách du lịch ít quan tâm, Cụm khách du lịch tìm kiếm kiến thức.

Từ khóa


Phong cách lối sống; Phân khúc thị trường; Khách du lịch.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.4.3&4.320(2014)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2014 Đỗ Thị Bạch Yến

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin