NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP TANSHINONE IIA TỪ ĐAN SÂM LÀM CHẤT ĐỐI CHIẾU

Trịnh Thị Điệp, Trần Thanh Hà

Tóm tắt


Tanshinone IIA đã được phân lập từ đan sâm (Salvia mitiorrhiza) làm chất đối chiếu. Phương pháp phân lập gồm các bước: chiết các thành phần thân dầu từ rễ đan sâm bằng n-hexan, phân lập tanshinone IIA bằng sắc ký cột silicagel và tinh chế bằng phương pháp kết tinh lại. Cấu trúc hóa học của hợp chất này được khẳng định bằng các phổ IR, NMR và MS. Độ tinh khiết của tanshinone IIA phân lập được là trên 95% (xác định bằng HPLC).

Từ khóa


Tanshinone IIA; Salvia miltiorrhiza.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.321(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Trịnh Thị Điệp, Trần Thanh Hà

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin