PHẢN ỨNG CỦA 1,1-DIARYLETEN VỚI ETYL MALONAT TRONG SỰ CÓ MẶT CỦA MANGAN TRIXETAT: PHÂN TÍCH PHỔ NGHIỆM MỘT SỐ LACTION MỚI

Nguyễn Thị Đoan Trang, Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hạ

Tóm tắt


Phản ứng oxy hóa hỗn hợp 1,1-diaryleten hoặc 1,1,6,6-tetraphenylhexa-1.5-dien và dietyl malonat bằng mangan triaxetat cho phép thu được sản phẩm chủ yếu là lacton. Cấu tạo của các sản phẩm lacton được xác lập với độ tin cậy cao bằng phương pháp phổ nghiệm kể cả phổ tương quan 2 chiều HSQC và HMBC.

Từ khóa


Phản ứng oxy hóa; Mangan triaxetat; Lacton.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.322(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Nguyễn Thị Đoan Trang, Huỳnh Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hạ

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin