ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG DỨA TẠI ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG

Trần Thị Minh Loan, Cao Thị Làn, Nguyễn Văn Kết

Tóm tắt


Huyện Đức Trọng có điều kiên tự nhiên và đất đai phù hợp đề phát triển cây dứa cayenne. Các thí nghiệm được tiến hành trên các loại phân bón phosphate chậm tan bao gồm apatit Lào Cai, Gafsa, Ferphos, Roc-3 để duy trì chất lượng đất trồng cây dứa trong ba năm. Phối hợp kali chlorua và amonium sulfate với phân bón phosphate để nhằm đánh giá năng lực của pH, RC, phốt pho, kali và biến đổi nitơ trên đất. Kết quả cho thấy pH và EC giảm dần, tổng số và hàm lượng nitơ hòa tan tăng nhẹ, hàng lượng kali giảm dần hàng năm, hàm lượng photpho được duy trì ổn định trong các thí nghiệm GAF, APA, TSP.

Từ khóa


Phân lân; Cây dứa cayenne; Hàm lượng Nitơ trong đất.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.324(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Trần Thị Minh Loan, Cao Thị Làn, Nguyễn Văn Kết

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin