HỒ CHÍ MINH VỚI VĂN HÓA DÂN GIAN

Lê Hồng Phong

Tóm tắt


Bài báo tập trung nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các đặc điểm văn hoá dân gian thông qua lời nói, phong cách thể hiện ý tưởng, và hành vi của Người đối với các văn nghệ sỹ Việt Nam.

Từ khóa


Hồ Chí Minh; Văn hóa dân gian; Việt Nam.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.325(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Lê Hồng Phong

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin