VỀ LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI HÓA: KHÁI NIỆM VÀ QUAN NIỆM VẬN DỤNG

Lê Minh Chiến

Tóm tắt


Lý luận hiện đại hóa luôn thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học khác nhau. Trên cơ sở tiếp cận Xã hội học, bài viết tập trung vào một số khái niệm, các quan điểm vận dụng lý thuyết, trong đó nhấn mạnh quá trình hiện đại hóa là tất yếu mang tính biện chứng nhằm giải phóng con người thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, bất bình đẳng, đồng thời, đưa các dân tộc bước vào xã hội văn minh. Hiện đại hóa xã hội phụ thuộc vào nhiếu yếu tố như đặc điểm lịch sử - văn hóa, truyền thống xã hội, chính sách phát triển, tránh tình trang sao chép một cách máy móc cấu trúc kinh tế - văn hóa – xã hội của nước ngoài vào trong quốc gia.

Từ khóa


Lý thuyết hiện đại hóa; Tiếp cận xã hội học.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.326(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Lê Minh Chiến

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin