TOÀN CẦU HÓA TÔN GIÁO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH Ở TÂY NGUYÊN

Mai Minh Nhật

Tóm tắt


Bài viết này trình bày khái quát về khái niệm, biểu thiện và xu thế vận động của toàn cầu hóa tôn giáo. Trên cơ sở đó, chúng tôi tập trung lý giải hiện tượng búng phát đọa Tin Lành ở Tây Nguyên trong những thập niên cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa nói chung, toàn cầu hóa tôn giáo nói chung.

Từ khóa


Đạo Tin Lành; Tây Nguyên; Tín ngưỡng đa thần; Tôn giáo độc thần, Toàn cầu hóa tôn giáo.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.327(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Mai Minh Nhật

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin