VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ M’NÔNG QUA SỬ THI

Lê Thị Quỳnh Hảo

Tóm tắt


Qua khảo sát một số sử thi M’nông, bài viết tập trung làm nổi bật vẻ đệp hình thể, vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp trong lao động sản xuất của người phụ nữ.

Từ khóa


Sử thi M'Nông; Vẻ đẹp hình thể; Vẻ đẹp tâm hồn; Văn hóa mẫu hệ.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.328(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Lê Thị Quỳnh Hảo

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin