TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN CỦA NGƯỜI M’NÔNG NHÌN TỪ LÝ THUYẾT CHỨC NĂNG

Võ Thị Thùy Dung

Tóm tắt


Tín ngưỡng đa thần để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong đời sống văn hóa dân tộc M’nông. Với những đặc trưng riêng, tín ngưỡng đa thần giúp điều tiết, duy trì sự ổn định cảu cộng đồng trong đời sống bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Bài nghiên cứu này sử dụng lý thuyết chức năng của B. Malinowski và A. Radcliffe Brown để tiếp cận, nhận diện những yếu tố cấu thành và vai trò, ý nghĩ tín ngưỡng đa thần trong đời sống văn hóacủa dân tộc M’nông trên vùng đất Tây Nguyên.

Từ khóa


Tín ngưỡng đa thần; M’nông; Lý thuyết chức năng; Tây Nguyên.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.329(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Võ Thị Thùy Dung

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin