CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Ngọc Trâm

Tóm tắt


Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là một khái niệm mới và chưa có nhiều nghiên cứu về đề tài này ở Việt Nam. Mặc dù có vài nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng, vai trò, lợi ích của việc thực hiện CSR đối với doanh nghiệp, những nghiên cứu này chỉ dừng lại ở bước khảo sát thực trạng và đưa ra những giải pháp đề xuất mà chưa có kết luận về các nhân tố tác động đến việc thực hiện CSR. Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thông qua phương trình hồi quy Binary Logistic cho thấy trong 4 nhân tố được kiểm định (nhân lực, vốn, thể chế bắt buộc từ Nhà nước và kiến thức về CSR) thì chỉ có 2 nhân tố tác động đến việc thực hiện CSR đó là nhân lực và vốn. Kết quả này cũng đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Yeh, Chen và Wu (2014) [1] cho rằng “nguồn nhân lực” là nguyên nhân chính tác động đến việc thực hiện CSR của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Taiwan.

Từ khóa


CSR; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Việt Nam.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Yeh, S. L., Chen, Y. S., Kao, Y. H., và Wu, S. S. (2014). Obstacle factors of corporate social responsibility implementation: empirical evidence from listed companies in Taiwan. North American Journal of Economics and Finance, 1-14.

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York: Harper và Row.

Chollet, P., và Cellier, A. (2011). The impact of corporate social responsibility rating announcements on European stock prices. In International conference of the French finance association (AFFI), May 11-13.

Bihari, S., và Pradhan, C. S. (2011).CSR and Performance: The Story of Banks in India. Journal of Transactional Management, 16 (1), 20-35.

Lin, C. H., Yang, H. L., và Liou, D. Y. (2009). The impact of corporate social responsibility on financial performance evidence from business in Taiwan. Technology in Society, 31 (1), 56-63.

Châu Thị Lệ Duyên và Huỳnh Trường Thọ. (2015). Mối quan hệ giữa trách nghiệm xã hội, lãnh đạo và hiệu quả tài chính: trường hợp doanh nghiệp khu vực thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ - Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 38, 75-82.

Nguyễn Ngọc Thắng. (2010). Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26, 232-238.

Davis, K. (1973). The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal, 16, 312-322.

Carroll, A. (1999). Corporate Social Responsibility - evolution of a definition construct. Business & Society, 38 (3), 268-295.

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, Sep 13, 1970.

Nguyễn Đình Cung và Lưu Minh Đức. (2008). Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp –CSR: một số vấn đề lý luận và yêu vầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR Việt Nam. Tạp chí Quản lý kinh tế, 3, 1-9.

Trần Thị Minh Hoà và Nguyễn Thị Hồng Ngọc. (2014). Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn tại Việt Nam Nghiên cứu trường hợp tại các khách sạn Sofitel Legend Metropole và Sofitel Plaza Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, 30 (4), 1-11.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.33(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Ngọc Trâm

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin