XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỒN KHO TỐI ƯU CƠ BẢN KHI NGUỒN CUNG BỊ GIÁN ĐOẠN

Nguyễn Hoài Nam

Tóm tắt


Hầu hết hàng hóa trên thế giới được vận chuyển giữa các quốc gia thông qua hệ thống vận tải đa phướng thức, trong đó vận tải bằng container là chủ yếu, vì vậy, hệ thống này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thương mại toàn cầu. Ngoài ra, việc áp dụng hệ thống vận tải đa phướng thức cũng giúp cho các doanh nghiệp sản xuất giảm chi tiết và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hệ thống vận tải đa phương thức này vẫn còn tồn tại một số rủi ro được gọi là gián đoạn nguồn cung (supply disruption), làm cho hàng hóa bị tồn đọng trong quá trình vận chuyển dẫn đến doanh nghiệp sản xuất phải chịu tổn thất lớn. Trong bài báo này, một mô hình tối ưu hóa tồn kho cơ bản được xây dựng nhằm giảm chi phí đến mức tối thiểu do sự gián đoạn này gây ra vơi giả định sự gián đoạn nguồn cung xảy ra ở tại hệ thống cảng biển trong chuỗi cung ứng dựa trên mộ nghiên cứu thực tế. Mục đích của mô hình tối ưu tồn kho này là cung cấp kiến thức cơ bản về 2 chiến lược khác nhau mà có thể được sử dụng khi gián đoạn nguồn cung xảy ratrong khâu vận tải của một chuỗi cung ứng từ đó giảm thiểu được chi phí cho doanh nghiệp.

Từ khóa


Mô hình EOQ; Gián đoạn nguồn cung; Hệ thống vận tải đa phương thức.DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.5.1&2.330(2015)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2015 Nguyễn Hoài Nam

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin