XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ HIỆU CHỈNH TỰ HẤP THỤ NƠTRON TRÊN NHIỆT ĐỐI VỚI Au-197

Phạm Ngọc Sơn, Bạch Như Nguyện, Trịnh Thị Tú Anh, Nguyễn Đắc Châu

Tóm tắt


Các hệ số hiệu chỉnh hiệu ứng tự che chắn nơtron trên nhiệt đối với phản ứng bắt bức xạ 197Au(n, g)198 trong các bia mẫu Au, dạng lá mỏng với nhiều độ dày khác nhau, đã được tính toán xác định bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo sử dụng chương trình MCNP5. Trong nghiên cứu này, các tham số đặc trưng của thiết bị chiếu nơtron (cột nhiệt) của Lò Phản ứng Hạt nhân Đà Lạt đã được sử dụng để thiết lập thông tin đầu vào (input) cho nguồn nơtron mô phỏng. Phổ năng lượng nơtron trên nhiệt được định nghĩa theo phân bố 1/E với khoảng năng lượng từ 0.5eV đến 0.2MeV.


Từ khóa


Au-197; Hiệu chỉnh tự hấp thụ nơtron; Monte Carlo.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Baek, W. Y., Kim, G. N., Cho, M. H., Ko, I. S., Namkung, W., Grigoriev, Y. V., Faikov, S. H., Shvetshov, V. N., & Furman, W. I. (2000). Investigation of -multiplicity spectra and neutron capture cross-sections of 232Th in the energy region 21.5±215 eV. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 168(4), 453-461.

Blech, I. A., & Averbach, B. L. (1965). Multiple scattering of neutrons in vanadium and copper. Physical Review Journals, 137(4a), 1113-1116.

Cashwell, E. D., Everett, C. J., & Rechard, O. W. (1957). A practical manual on the Monte Carlo method for random walk problems. New Mexico, USA: Los Alamos Scientific Laboratory. Retrieved from https://catalog.hathitrust.org/Record/012213450.

Chilian, C., St-Pierre, J., & Kennedy, G. (2008). Complete thermal and epithermal neutron self-shielding corrections for NAA using a spreadsheet. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 278(3), 745-749.

Goncalves, I. F., Martinho, E., & Salgado, J. (2001). Monte Carlo calculation of epithermal neutron resonance self-shielding factors in wires of different materials. Applied Radiation and Isotopes, 55(4), 447-451.

Kuncir, G. F. (1961). A program for the calculation of resonance integrals [Technical Report]. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/255475596_a_program_for_the_calculation_of_resonance_integrals.

Lopes, M. D. C., & Avila, J. M. (1989). Multiple-scattering resonance self-shielding factors in foils. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 280(2-3), 304-309.

Lopes, M. D. C., & Avila, J. M. (1990). The effect of neutron flux anisotropy on the resonance self-shielding factors in foils. Kerntechnik, 55(1), 49-52.

Lux, I., & Koblinger, L. (1991). Monte Carlo particle transport methods: Neutron and photon calculations. Florida, USA: CRC Press.

Mancinelli, R. (2012). Multiple neutron scattering corrections: Some general equations to do fast evaluations. Paper presented at The 5th European Conference on Neutron Scattering, Czech. Retrieved from http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/340/1/012033/pdf.

Monte Carlo Team. (2003). MCNP - A general Monte Carlo n-particle transport code. Retrieved from http://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-repo/lareport/LA-13709-M.

Salgado, J., Martinho, E., & Goncalves, I. F. (2002). Multi-scattering corrections for measurements of (n, gamma) cross section. Paper presented at The 4th nTOF Theory Group Meeting, Portugal.

Senoo, K., Nagai, Y., Shima, T., & Ohsaki, T. (1994). A Monte Carlo code for multiple neutron scattering events in a thick sample for (n, y) experiments. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 339(3), 556-563.

Shcherbakov, O., & Harada, H. (2002). Resonance self-shielding corrections for activation cross section measurements. Journal of Nuclear Science and Technology, 39(5), 548-553.

Trkov, A., Žerovnik, G., Snoj, L., & Ravnik, M. (2009). On the self-shielding factors in neutron activation analysis. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 610(2), 553-565.

Yamamoto, H., & Yamamoto, K. (1965). Self-shielding factors for resonance foils. Journal of Nuclear Science and Technology, 2(10), 421-424.

Vineyard, G. H. (1954). Multiple scattering of neutrons. Physical Review Journals, 96(1), 93-98.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.331(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Phạm Ngọc Sơn, Bạch Như Nguyện, Trịnh Thị Tú Anh, Nguyễn Đắc Châu

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin