ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN VÀ BỀ DÀY LỚP KIM LOẠI LÊN HÀM ĐÁP ỨNG CỦA PHỔ KẾ BONNER SPHERE EXTENDED BẰNG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG MCNP

Mai Nguyễn Trọng Nhân, Trịnh Thị Tú Anh

Tóm tắt


Hàm đáp ứng của phổ kế Bonner Sphere Extended (BSE) được tính toán dựa trên phần mềm mô phỏng MCNP. Trên 10MeV, Wolfram là vật liệu tốt nhất vì lớp lót Wolfram cho đáp ứng cao nhất trong các kim loại được thử nghiệm. Sự khác biệt về độ giàu các đồng vị trong lớp kim loại hầu như không gây ảnh hưởng đến đáp ứng của phổ kế ở vùng năng lượng cao (trên vài MeV). Bề dày của lớp kim loại có ảnh hưởng đáng kể đến đáp ứng của phổ kế. Bề dày thích hợp cho mỗi phổ kế Bonner Sphere Extended cũng được thảo luận trong nghiên cứu này.


Từ khóa


Bề dày kim loại; Đáp ứng; Độ giàu đồng vị; Phổ kế Bonner Sphere Extended.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Brittingham, J. M. (2010). The effect of Bonner Sphere Borehole orientation on neutron detector response. (Master Thesis), The University of Tennessee, USA. Retrieved from http://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/775

Burgett, E. A. (2008). A broad-spectrum neutron spectrometer utilizing a high energy Bonner Sphere Extension. (Master Thesis), The Georgia Institute of Technology, USA. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22888283

Hector, R. V. C., Eduardo, G., Eduardo, M., & Alfredo, L. (2008). A Monte Carlo calculation of the response matrix of a Bonner Sphere spectrometer. Revista Mexicana de Fisica, 54(1), 57-62.

Howell, R. M., Burgett, E. A., Wiegel, B., & Hertel, N. E. (2010). Calibration of a Bonner Sphere Extension (BSE) for high-energy neutron spectrometry. Radiation Measurement, 45(10), 1233-1237.

Ludlum Measurements. (2006). LUDLUM model 42-5. Retrieved from http:// www.qsl.net/k0ff/old files/1C Working Copy/yyy/LUDLUM MANUALS/M42-5mar89.pdf

Monte Carlo. (2003). MCNP5 Manual. Retrieved from https://www.nucleonica.com/ wiki/images/8/89/MCNPvolI.pdf.

Shultis, J. K., & Faw, R. E. (2011). A primer for MCNP5. Manhattan, USA: Kansas State University.

Vylet, V. (2002). Response matrix of an extended Bonner Sphere system. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 476(1-2), 26-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.332(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Mai Nguyễn Trọng Nhân, Trịnh Thị Tú Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin