MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PHỦ SUY DẪN TỪ HỌ PHỦ TẬP THÔ

Nguyễn Đức Thuần

Tóm tắt


Lý thuyết tập thô là một công cụ hiệu quả và cần thiết để xử lý tính mơ hồ và hạt trong hệ thống thông tin. Phủ dựa trên lý thuyết tập thô (phủ tập thô) được đề xuất như một sự tổng quát của lý thuyết tập thô cổ điển. Do phủ tập thô là tổng quát và phức tạp hơn, vì vậy cần thiết phát triển các cấu trúc mới, phức tạp nhằm phát hiện tính chất đặc trưng của nó. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu phủ suy dẫn từ họ phủ tập thô. Một số kết quả lý thuyết liên quan đến độ đo tính đặc trưng của tri thức được phát hiện.

Từ khóa


Đặc trưng tri thức; Họ phủ tập thô; Phủ suy dẫn; Tập thô.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Jianhua, D., Debiao, H., Huashi, S., & Haowei, T. (2014). Uncertainty measurement for covering rough sets. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Base Systems, 22(2), 217-233.

Li, P., Li, F., & Wu, Q. (2009). Uncertainty analysis to the decision rule of incomplete information system. Paper presented at The Information Technology and Applications Conference, USA.

Lynn, D., Mauricio, R., Chriss, C., & Jonatan, G. (2016). Neighborhood operator for covering-based rough sets. International Sciences, 336, 21-24.

Marzena, K. (1998). Rough set approach to incomplete information system. Information Sciences, 112, 39-49.

Mauricio, R., Chris, C., & Jonatan, G. (2013). Characterization of neighborhood operators for covering based rough sets using duality and adroitness. Paper presented at The Eureka-2013, Fourth International Workshop Conference, USA.

Nguyễn, T. T. (2010). Về một metric trên họ các phân hoạch của một tập hữu hạn. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 20(1), 75-87.

Shi, Z., & Gong, Z. (2008). Knowledge reduction and knowledge significance measure based on covering rough sets. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 48(1), 1-9.

Shiping, W., Zhu, W., Quingxin, Z., & Fan, M. (2012). Covering base. Journal of Information and Computer Sciences, 9(5), 1343-1355.

William, Z., & Fei, Y. W. (2002). Reduction and axiomatization of covering generalized rough sets. Information Sciences, 152, 217-230.

Yao, Y. Y., & Yao, B. (2012). Covering based rough sets approximation. Information Sciences, 200, 91-107.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.333(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Nguyễn Đức Thuần

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin