NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC LỌC NGƯỢC DÒNG

Văn Thoại Mỹ, Nguyễn Minh Kỳ, Bùi Trâm Anh

Tóm tắt


Hệ thống sinh học lọc ngược dòng (USBF) kết hợp sử dụng giá thể vi sinh được vận hành trong thời gian 100 ngày và tiến hành thu thập dữ liệu ở trạng thái ổn định. Kết quả cho thấy hệ thống USBF có khả năng xử lý tốt các chất hữu cơ. Trong nghiên cứu này, việc loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước thải chăn nuôi heo đã được đánh giá trong bể phản ứng USBF ở các thời gian lưu thủy lực (HRT) 6-15 giờ và thời gian lưu bùn (SRT) là 20 ngày. Các nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng hiệu quả loại bỏ trung bình các chất gây ô nhiễm với HRT tương ứng 12 giờ. Hiệu quả xử lý trung bình của nhu cầu Oxy sinh học (BOD5), nhu cầu Oxy hoá học (COD) là 94.2% và 93.3%. Công nghệ USBF là quá trình sinh học tiên tiến loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi heo.

Từ khóa


Chất hữu cơ; Ngược dòng; Nước thải chăn nuôi; USBF.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


American Public Health Association. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. Retreived from https://www.mwa.co.th/download/ file_upload/SMWW_1000-3000.pdf

Bernet, N., Delgenes, N., Akunna, J. C., Delgenes, J. P., & Moletta, R. (2000). Combined anaerobic-aerobic SBR for the treatment of piggery wastewater. Water Research, 34(2), 611-619.

Chuanju, L., Ying, Z., Lilong, Y., Xi, W., & Delin, Z. (2012). Study of pilotscale experiment for treatment of piggery wastewater by UASB-SBR. Advanced Materials Research, 356, 2047-2050.

Jose, M., Ferna, N., Francisco, O., Ramo, N. M. N., & Juan, M. L. (2001). Anaerobic treatment of fibreboard manufacturing wastewaters in a pilot scale hybrid USBF reactor. Water Research, 35(17), 4150-4158.

Khorsandi, H., Movahedyan, H., Bina, B., & Farrokhzadeh, H. (2011). Innovative anaerobic/upflow sludge blanket filtration bioreactor for phosphorus removal from wastewater. Environmental Technology, 32(5), 499-506.

Lê, H. V., Nguyễn, V. C. N., Văn, M. Q., & Lê, T. S. (2013). Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng bằng bể USBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 13(29), 23-30.

Mahvi, A. H., Nabizadeh, R., Pishrafti, M. H., & Zarei, T. (2008). Evaluation of single stage USBF in removal of nitrogen and phosphorus from wastewater. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 23(2), 204-211.

Metcalf & Eddy. (2003). Wastewater engineering treatment and reuse (4th ed.). New York, USA: McGraw Hill.

Molina, F., Ruiz-Filippi, G., García, C., Roca, E., & Lema, J. M. (2007). Winery effluent treatment at an anaerobic hybrid USBF pilot plant under normal and abnormal operation. Water Science & Technology, 56(2), 25-31.

Nguyễn, T. H., & Phạm, K. L. (2012). Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm Biogas quy mô hộ gia đình ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 73(4), 83-91.

Nguyễn, V. P., Nguyễn, T. T. P., & Lê, T. T. (2009). Xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ Hybrid (lọc sinh học - aerotank). Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 12(2), 29-38.

Noroozia, A., Safarib, M., & Askaria, N. (2015). Innovative hybrid-upflow sludge blanket filtration (H-USBF) combined bioreactor for municipal wastewater treatment using response surface methodology. Desalination and Water Treatment, 56(9), 2344-2350.

Obaja, D., Mace, S., & Mata-Alvarez, J. (2005). Biological nutrient removal by a sequencing batch reactor (SBR) using an internal organic carbon source in digested piggery wastewater. Bioresource Technology, 96(1), 7-14.

Omil, F., Lens, P., Hulshoff, P. L., & Lettinga, G. (1996). Effect of upward velocity and sulphide concentration on volatile fatty acid degradation in a sulphidogenic granular sludge reactor. Process Biochemistry, 31(7), 699-710.

Rajesh, B. J., Do, K. U., Ik-Jae, C., Kaliappan, S., & Ick-Tae, Y. (2009). A study on the performance of a pilot scale A2/0-MBR system in treating domestic wastewater. Journal of Environmental Biology, 30(6), 959-963.

Rajagopal, R., Rousseau, P., Bernet, N., & Béline, F. (2011). Combined anaerobic and activated sludge anoxic/oxic treatment for piggery wastewater. Bioresource Technology, 102(3), 2185-2192.

Sabzali, A., Khdadadi, A., & Golami, M. (2005). Microbiology of wastewater treatment process. Tehran, Iran: Iran Khorshid Publishers.

Saud, B. A., Abualbashar, S., & Abdulallah, A. (2015). Removal of nitrogen and phosphorus from saline wastewater using up-flow sludge blanket filtration process. Journal of Environmental Science and Engineering, 6(4), 347-353.

Tay, J. H., & Zhang, X. (2000). Stability of high-rate anaerobics systems: Performance under shocks. Journal of Environmental Engineering, 126(8), 713-725.

Trương, T. C., Trần, C. T., Nguyễn, Q. N., & Nguyễn, K. V. T. (2007). Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ sinh học kết hợp lọc dòng ngược. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 9(7), 65-71.

Xing, C. H., Tardieu, E., Qian, Y., & Wen, W. H. (2000). Ultrafiltration membrane bioreactor for urban wastewater reclamation. Journal of Membrane Science, 177(1-2), 73-82.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.334(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Văn Thoại Mỹ, Nguyễn Minh Kỳ, Bùi Trâm Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin