GIẢI PHÁP TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA CHO VĂN BẢN KHOA HỌC MÁY TÍNH TIẾNG VIỆT

Nguyễn Hữu Vĩnh

Tóm tắt


Bài báo này tập trung nghiên cứu vấn đề tìm kiếm ngữ nghĩa. Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu và xây dựng công cụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa để có thể tìm kiếm thông tin chính xác và đầy đủ, để hạn chế phần nào tìm kiếm theo từ khóa của các hệ thống tìm kiếm hiện tại. Xây dựng mô hình tổ chức, lưu trữ, quản lý các tài liệu về công nghệ thông tin tiếng Việt trong 3 lĩnh vực chính là: Phần mềm; Lập trình; và Mạng máy tính trên các máy tính hỗ trợ tìm kiếm theo ngữ nghĩa. Xây dựng mô hình quản lý cơ sở tài liệu có ngữ nghĩa trong đó có biểu diễn ngữ nghĩa liên quan đến nội dung tài liệu; Xây dựng các giải pháp, kỹ thuật biểu diễn và xử lý trong tìm kiếm tài liệu.

Từ khóa


Ontology; Search engine; Semantic document.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Aly, A. A. (2008). Using a query expansion technique to improve document retrieval. Information Technologies and Knowledge, 2(4), 343-348.

Cao, H. T. (2001). Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xây dựng và khai thác thông tin Web có ngữ nghĩa [Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước]. Được truy lục từ http://lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/17620_6385.pdf

Christopher, D. M., Prabhakar, R., & Hinrich, S. (2008). An introduction to information retrieval. Cambridge, England: Cambridge University Press.

David, I. (2008). Insight: A semantic file system [Technical report]. Retrieved from http:// www.dmi.me.uk/blog/wp-content/uploads/2008/01/insight-outsourcing.pdf

Lê, T. H., Từ, M. P., & Huỳnh, Q. T. (2006). Tác tử công nghệ phần mềm hướng tác tử. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật

Lê, T. N. (2008). Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin theo hướng tiếp cận ngữ nghĩa. (Luận văn Thạc sĩ), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Được truy lục từ http://doan.edu.vn/do-an/luan-van-xay-dung-he-tim-kiem-thong-tin-theo-huong-tiep-can-ngu-nghia-conceptual-indexing-29630/

Nguyễn, T. M. T., & Hoàng, H. H. (2009). Xây dựng Ontology cho thư viện số. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 9(53), 127-135.

Ngô, B. H. (2007). Xây dựng hệ thống tập tin ngữ nghĩa dựa trên bản thể học (Ontology-based Semantics File System) [Dự án Trường Đại học Cần Thơ]. Cần Thơ, Việt Nam: Trường Đại học Cần Thơ.

Roberto, B., Moschitti, A., Cammisa, M., Donati, E., & Popov, B. (2006). Cross-language retrieval and access tools. Retrieved from http://prestospace.org/project/ deliverables/D16.3.pdf

Stokoe, C., Oakes, M. P., & Tait, J. (2003). Word sense disambiguation in information retrieval revisited. Paper presented at The Annual ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval, Canada.

Trương, C. L. (2009). Cơ sở tài liệu văn bản có ngữ nghĩa: Kỹ thuật tổ chức lưu trữ và tìm kiếm. TP. HCM, Việt Nam: Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Woods, W. A. (1997). Conceptual indexing: A better way to organize knowledge. Retrieved from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=974965
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.335(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Nguyễn Hữu Vĩnh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin