ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG AN TOÀN TRONG LÒ PHẢN ỨNG WWER-1000 BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG IAEA

Trần Đăng Khoa, Trịnh Thị Tú Anh

Tóm tắt


Bài báo này phân tích và đánh giá khả năng hoạt động và đáp ứng của hệ thống an toàn thụ động trong lò phản ứng WWER-1000 khi xảy ra các sự cố liên quan đến máy bơm. Qua phần mềm mô phỏng lò phản ứng WWER-1000 được phát triển bởi IAEA có thể thấy rằng các hệ thống an toàn như EP, PP và AUU điều khiển công suất lò phản ứng bằng cách điều chỉnh vị trí của các thanh điều khiển trong các tai nạn. Hệ thống ACP đưa lò phản ứng hoạt động an toàn ở các mức công suất lần lượt là 65%, 61 % và 39% công suất ban đầu đối với sự cố máy bơm tuần hoàn số 1 bị kẹt, máy bơm tuần hoàn số 1 bị hỏng và máy bơm nước cấp số 1 bị hỏng. Bên cạnh đó, bộ điều khiển mực nước của các bình sinh hơi giúp ổn định mức nước danh định (224 mm) để đảm bảo khả năng trao đổi nhiệt bên trong lò phản ứng.

Từ khóa


Bơm cấp nước; Bơm tuần hoàn chính; Hệ thống an toàn; Lò phản ứng WWER-1000.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Andrushenko, X. A., Aphrov, A. M., Vaciliev, B. I., Genheralov, V. N., Koxounov, K. B., Shemchenkov, I. M., & Ukraixev, V. P. (2012). Nhà máy điện hạt nhân sử dụng lò phản ứng WWER-1000. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật.

IAEA (2011). WWER-1000 Reactor manual (3rd ed.). Retrieved from https:// www.iaea.org/NuclearPower/Downloads/Simulators/WWER-1000-Simulator-Manual-2011.10.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.336(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Trần Đăng Khoa, Trịnh Thị Tú Anh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin