MỘT MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG BÀI TOÁN THƯƠNG LƯỢNG TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG HỆ ĐA TÁC TỬ

Bùi Đức Dương

Tóm tắt


Những lợi ích của điện toán đám mây cho các doanh nghiệp trực tuyến hiện nay là vô tận và dễ nhận thấy. Nói đến điện toán đám mây (ĐTĐM) là nói đến hiệu quả về chi phí, giảm thiểu phần cứng, phần mềm, dịch vị bảo trì, và chi phí quản lý. Điện toán đám mây cung cấp sự tiện lợi và tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng đội ngũ kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT). Có thể nói điện toán đám mây là đơn giản cho việc sử dụng và từ đó dẫn đến tăng năng suất lao động. Thương lượng tự động (TLTĐ) đã trở thành nội dung cốt lõi của thương mại điện tử thông minh. Nghiên cứu truyền thống trong đàm phán tự động tập trung vào lý thuyết về giao thức và chiến lược đàm phán. Bài báo này thảo luận về lý do và chỉ ra rằng hệ thống thương lượng tự động là một dịch vụ rất phù hợp và khả thi với công nghệ điện toán đám mây. Chúng tôi cũng đề xuất một mô hình và giải thuật cho hệ thống thương lượng tự động trong hệ đa tác tử. Trong hệ thống này, tất cả các thông tin sản phẩm và chi tiết về tác tử được lưu trữ trên đám mây. Hệ thống xây dựng nói trên là động và việc tăng các tác tử đồng nghĩa việc gia tăng người sử dụng.

Từ khóa


Công nghệ tác tử; Điện toán đám mây; Thương lượng tự động; Thương mại điện tử.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Akhani, J., Chuadhary, S., & Somani, G. (2011). Negotiation for resource allocation in iaas cloud. Paper presented at The Fourth Annual ACM Bangalore Conference, USA.

Amiir, V. D., & Rajkumar, B. (2015). An autonomous reliabilit ty-aware negotiation strategy for cloud computing environments. Paper presented at The IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, USA.

Bùi, Đ. D., Bùi, Q. K., & Đỗ, V. T. (2015). Một mô hình cải tiến cùng các giải thuật đề xuất giúp lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử. Bài báo được trình bày tại Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Việt Nam.

Calheiros, R., Ranjan, R., Beloglazov, A., Rose, D. C., & Buyya, R. (2011). Cloudsim: A toolkit for modeling and simulation of cloud computing environments and evaluation of resource provisioning algorithms. Software: Practice and Experience, 41(1), 23-50.

Lawrence, A., Djemame, K., Wäldrich, O., Ziegler, W., & Zsigri, C. (2010). Using service level agreements for optimising cloud infrastructure services. Paper presented at The Service Wave Workshops, Belgium.

Michael, R. M. (2009). Cloud computing: Web-based applications that change the way you work and collaborate online. Indiana, USA: Que Publishing.

Mihnea, S. (2012). Complex negotiations in multi-agent systems. Paper presented at The European Unio Information and Communication Technologies (ICT) Conference, Greece.

Serban, R. (2012). An adaptive negotiation multi-agent system for e-Commerce applications. (Doctoral Thesis), The University Politehnica, Romania. Retrieved from http://aimas.cs.pub.ro/people/serban.radu/PhDThesisSerbanRadu.pdf

Srinivas, J., Venkata, S. R., & Moiz, Q. A. (2012). Cloud computing basics. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 1(5), 343-347.

Suraj, K. T., & Mohit, K. M. (2014). Mobile agent based open cloud computing: Federation and task management. International Journal of Engineering Development and Research, 2(3), 3302-3305.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.337(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Bùi Đức Dương

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin