MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA SÔNG VÀ CỐNG LÊN QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Huỳnh Xuân Hiệp

Tóm tắt


Trong bài viết này, với tình trạng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp trên hệ thống sông và cống ngăn mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, chúng tôi đề xuất một tiếp cận mới bằng cách xây dựng mô hình và mô hình hóa xâm nhập mặn dựa trên kỹ thuật đa tác tử và mô phỏng dựa trên nền tảng mô phỏng Gama. Mô hình mô phỏng xâm nhập mặn ảnh hưởng của hệ thống sông và cống ngăn mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long được kiểm thử trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ và đưa ra kịch bản mô hình dự kiến cho tương lai. Kết quả mô phỏng là bản đồ xâm nhập mặn gắn với hệ thống sông và cống ngăn mặn theo thời gian và thống kê mức xâm nhập mặn theo thời gian cho các đơn vị hành chính. Các kết quả về mức độ ảnh hưởng của xâm nhập mặn cũng được đánh giá so sánh với thực tế nhằm hỗ trợ cho các giải pháp làm giảm thiệt hại của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Từ khóa


Bản đồ xâm nhập mặn; Đa tác tử; Gama; Mô phỏng; Thống kê mức xâm nhập mặn.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


David, J. L. (2015). Coping with climate change: The role of spatial decision support tools in facilitating community adaptation. Environmental Modelling & Software, 68(5), 98-109.

Donna, K., & Michelle, C. (2013). Visualizing complexity and uncertainty about climate change and sea level rise. Communication Design Quarterly Review, 1(3), 46-53.

Hoàng, N. H., Dương, V. H., Nguyễn, H. T., & Huỳnh, X. H. (2014). Mô phỏng xâm nhập mặn trên hệ thống sông tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bài báo được trình bày tại Hội nghị FAIR’2014, Việt Nam.

Hoang, N. H., Huynh, X. H., & Nguyen, H. T. (2012). Simulation of salinity intrusion in the context of the Mekong delta region (Vietnam). Paper presented at The Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), Vietnam.

Hoàng, N. H., Triệu, Y. Y., Phan, V. S., & Huỳnh, X. H. (2014). Mô phỏng hiện trạng ngập địa hình do nước biển dâng tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bài báo được trình bày tại Hội nghị GIS’2014, Việt Nam.

IPCC WGII AR5. (2014). Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Retrieved from http://code.google.com/p/gama-platform/

Jason, R., & Merrick, W. (2013). Aggregation of forecasts from multiple simulation models. Paper presented at The 2013 Winter Simulation Conference, USA.

Lê, Q. C., Lê, V. T., & Nguyễn, H. A. (2012). Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương do nước biển dâng gây ra đối với diện tích đất trồng lúa ở dải ven biển tỉnh Phú Yên. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 74(5), 17-24.

Nguyễn, V. T., Nguyễn, T. H., Trần, T., Phạm, T. T. H., Nguyễn, T. L., & Vũ, V. T. (2010). Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Phạm, K. N. (2012). Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Phạm, T. T., & Nguyễn, T. H. (2012). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - Nước biển dâng đến tình hình xâm nhập mặn dải ven biển Đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 12(37), 34-39.

Pelling, H. E., Mattias, J. A., & Ward, S. L. (2013). Modelling tides and sea-level rise: To flood or not to flood. Ocean Modelling, 63(7), 21-29.

Reza, A., Agnieszka, I. O., Michael, H., & Roger, A. F. (2014). Sea level rise in the Severn Estuary and Bristol channel and impacts of a Severn Barrage. Journal Computers & Geosciences, 66, 94-105.

Taillandier, P. & Drogoul, A. (2010). From GIS data to GIS agents, modeling with the Gama simulation platform. Retrieved from https://www.irit.fr/TFGSIM/DOCS/ PatrickTaillandier_GAMASimulationPlatform.pdf

Trần, Đ. H. (2008). Nghiên cứu công nghệ để thiết kế xây dựng các công trình ngăn sông lớn vùng triều. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 8(7), 21-28.

Trần, T. X., Trần, T., & Hoàng, M. T. (2011). Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học Công nghệ.

Xia, J. Q., Falconer, R. A., Lin, B., & Tan, G. (2011). Estimation of future coastal flood risk in the Severn Estuary due to a barrage. Journal Flood Risk Manage, 4(3), 247-259.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.338(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Huỳnh Xuân Hiệp

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin