CẢI TIẾN PHÁT HIỆN TẤN CÔNG SỬ DỤNG VĂN PHẠM NỐI CÂY TRONG LẬP TRÌNH GEN

Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo, Nguyễn Văn Hoàn

Tóm tắt


Những năm gần đây vấn đề an ninh mạng đã trở nên cấp thiết và tác động lớn tới hiệu quả hoạt động của các mạng máy tính hiện đại. Phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng máy tính đã và đang là chủ điểm nghiên cứu của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Một trong những biện pháp bảo đảm an toàn cho các hệ thống mạng là Hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Tuy nhiên, các biện pháp này tỏ ra không hiệu quả và khá tốn kém, độ tin cậy không cao và không có khả năng phát hiện các tấn công, xâm nhập mới, chưa biết trước dấu hiệu. Kỹ thuật học máy được sử dụng trong việc phát hiện các tấn công, xâm nhập đã khắc phục được các hạn chế trên và ngày càng thể hiện tính ưu việt hơn các phương pháp trước. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật lập trình Gen (Genetic Programming - GP) để cải thiện chất lượng phát hiện tấn công mạng. Trong thí nghiệm, chúng tôi sử dụng GP chuẩn và kỹ thuật văn phạm nối cây (TAG3P), tiến hành trên bộ dữ liệu nhân tạo do nhóm tác giả Pham, Nguyen, và Nguyen (2014) đề xuất. Trên cơ sở các kết quả thí nghiệm và so sánh với một số kỹ thuật đã được đề xuất trước, chúng tôi nhận thấy ứng dụng GP và TAG3P trong phát hiện tấn công đạt hiệu quả tốt hơn các phương pháp trước đó.

Từ khóa


Lập trình Gen; Phát hiện xâm nhập; Phân loại tấn công; Văn phạm nối cây.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Abadeh, M. S., Habibi, J., & Lucas, C. (2007). Intrusion detection using a fuzzy genetics-based learning algorithm. Journal of Network and Computer Applications, 30(1), 414-428.

Abdullah, B., Abd-Alghafar, I., Gouda, I., & Salama, A. A. (2009). Performance avaluation of a genetic algorithm based approach to network intrusion detection system. Paper presented at The 13th International Conference on Aerospace Sciences and Aviation Technology, USA.

Ahmad, I., Hussain, M., Alghamdi, A., & Alelaiwi, A. (2013). Enhancing SVM performance in intrusion detection using optimal feature subset selection based on genetic principal components. Springer Open, 24(7-8), 1671-1682.

Al-Jarrah, O. Y., Siddiqui, A., Elsalamouny, M., Yoo, P. D., Muhaidat, S., & Kim, K. (2014). Machine learning based feature selection techniques for large-scale network intrusion detection. Paper presented at The IEEE 34th International Conference on Distributed Computing Systems Workshops, USA.

Anup, G., & Chetan, K. (2008). GA-NIDS: A Genetic algorithm based network intrusion detection system. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/ 228791237_GA-NIDS_A_Genetic_Algorithm_based_Network_Intrusion_ Detection_System

Botha, M., & Solms, R. (2004). Utilizing neural networks for effective intrusion detection. Retrieved from http://icsa.cs.up.ac.za/issa/2004/Proceedings/Full/040.pdf

Bridges, S. M., & Vaughn, R. B. (2000). Fuzzy data mining and genetic algorithms applied to intrusion detection. Paper presented at The Twenty-third National Information Systems Security Conference, USA.

Crosbie, M., & Spafford, E. (1995). Applying genetic programming to intrusion detection. International Journal of Science and Research, 2(6), 480-483.

Devarakonda, N., & Pamidi, S. (2012). Intrusion detection system using Bayesian network and Hidden Markov model. Procedia Technology, 4(1), 506-514.

Faraoun, K. M., Boukelif, A., & Algeria, S. B. A. (2006). Genetic programming approach for multi-category pattern classification applied to network intrusions detection. International Journal of Computational Intelligence and Applications, 6(1), 3098-3109.

Gomez, J., & Dasgupta, D. (2002). Evolving fuzzy rules for intrusion detection. Paper presented at The Third Annual IEEE Information Assurance Workshop 2002 Conference, USA.

Gong, R. H., Zulkernine, M., & Abolmaesumi, P. (2005). A software implementation of a genetic algorithm based approach to network intrusion detection. Paper presented at The Sixth International Conference on Software Engineering, USA.

Koza, J. R. (1992). Genetic programming: On the programming of computers by means of natural selection. Massachusetts, USA: MIT Press.

Le, H. N., Hoang, T. H., & Vu, V. C. (2015). Self-adaptive srossover and mutation parameters in tree adjoining grammar guided genetic programming. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Học viện Kỹ thuật Quân sự, 15(6), 5-15.

Leung, Y., So, L., & Yam, K. F. (1992). Rule learning in expert systems using genetic algorithm. Paper presented at The International Conference on Fuzzy Logic & Neural Networksm, Japan.

Li, W. (2004). Using genetic algorithm for network intrusion detection. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/9175/54c7cce69e6ee9708020863f2bd27fa986a6.pdf.

Lu, W., & Traore, I. (2004). Detecting new forms of network intrusion using genetic programming. Computational Intelligence, 20(3), 475-494.

Middlemiss, M., & Dick, G. (2003). Feature selection of intrusion detection data using a hybrid genetic algorithm/KNN approach. Amsterdam, Netherlands: IOS Press.

Mukkamala, S., Andrew, H. S., & Ajith, A. (2005). Intrusion detection using an ensemble of intelligent paradigms. Journal of Network and Computer Applications, 28(2), 167-182.

Nguyen, X. H., McKay, R. I., & Abbass, H. A. (2003). Tree adjoining grammars, language bias, and genetic programming. Paper presented at The EuroGP2003, Netherlands.

Peddabachigari, S., Ajith, A. G., & Thomas, J. (2007). Modeling intrusion detection system using hybrid intelligent systems. Journal of Network and Computer Applications, 30(1), 114-132.

Peng, T., Leckie, C., & Kotagiri, R. (2007). Information sharing for distributed intrusion detection systems. Journal of Network and Computer Applications, 30(3), 877-899.

Pham, T. S., Nguyen, Q. U., & Nguyen, X. H. (2014). Generating artificial attack data for intrusion detection using machine learning. Paper presented at The Fifth Symposium on Information and Communication Technology Conference, Vietnam.

Pillai, M. M., Eloff, J. H. P., & Venter, H. S. (2004). An approach to implement a network intrusion detection system using genetic algorithms. Paper presented at The SAICSIT, South Africa.

UCI KDD Archive. (1999). KDD cup 1999 data. Retrieved from http://kdd.ics.uci.edu/ databases/kddcup99/kddcup99.html

Wong, M. L., Leung, K. S., & Cheng, J. C. Y. (2000). Discovering knowledge from noisy databases using genetic programming. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 51(9), 870-881.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.339(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Vũ Văn Cảnh, Hoàng Tuấn Hảo, Nguyễn Văn Hoàn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin