PHÂN TÍCH SWOT VỀ TIỀM NĂNG DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Tóm tắt


Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng du lịch rất đa dạng và phong phú.Tiềm năng du lịch là điều kiện cơ bản của sự phát triển du lịch. Bài báo này sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức về tiềm năng du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Những nhân tố cụ thể về tiềm năng du lịch của vùng đã được xác định, tổng hợp và kết quả nghiên cứu được đề nghị cho nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa


Ma trận SWOT; Sức hấp dẫn du lịch; Tiềm năng du lịch; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Nguyễn Thị Hải, Xác định lực hấp dẫn du lịch tại một số điểm du lịch cuối tuần của Hà Nội. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, KH & TN T XIX. số 4, trang 22-27, 2003. Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6358

Nguyễn Minh Tuệ chủ biên, Địa lý du lịch Việt Nam, trang 119-158, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tái bản lần thứ nhất, 2011.

Trần Đức Anh Sơn, Khai thác di sản văn hóa phi vật thể ở các tỉnh Duyên hải miền Trung để phát triển du lịch. Kỷ yếu hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch vùng Duyên hải Miền Trung, Khánh Hòa tháng 6 năm 2013.

Hall, C.M., Page, S.J. The Geography of Tourism and Recreation, Routledge, New York, 2004

Formica, S. Destination attractiveness as a function of supply and demand interaction. PhD Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2000.

Mamun, A.A., Mitra, S. A Methodology for Assessing Tourism Potential: Case Study Murshidabad District, West Bengal, India. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 9, September, 2012.

Ciurea, I.V., Mihalache, R., Ungureanu, G., Brezuleanu, S. Studies Regarding the Evaluation of the Tourist Potential of Oituz Hydrographical Basin – Bacau County, Bulletin UASVM Horticulture, 68(2), Print ISSN 1843-5254; Electronic ISSN 1843-5394, pp-49-54, 2011.

Valentin, E.K. Away With SWOT Analysis: Use Defensive/Offensive Evaluation Instead, The Journal of Applied Business Research – Spring Volume 21, Number 2, Page 91-105, 2005.

LEADER European Observatory Programme (2005). Evaluating a territory’s tourism potential, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.34(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Thị Thanh Ngân

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin