KỸ THUẬT TÁCH BA ĐỈNH CHẬP TRONG PHỔ BỨC XẠ GAMMA

Trịnh Ngọc Pháp, Mai Xuân Trung

Tóm tắt


Trong quá trình xử lý phổ bức xạ, vấn đề tách hai hay ba đỉnh chập trong phân tích đỉnh phổ năng lượng bức xạ Gamma là thường gặp. Kỹ thuật tách hai đỉnh chập đã được công bố trong các kết quả nghiên cứu của Mai và Võ (2015). Trong bài báo này chúng tôi trình bày kỹ thuật tách ba đỉnh chập bằng thuật toán Levenberg- Marquardt với nền phông tuyến tính hoặc phi tuyến. Thuật toán đã được áp dụng thành công trên các phổ bức xạ đo từ detector nhấp nháy hay bán dẫn.

Từ khóa


Tách đỉnh chập; Phổ Gamma; Thuật toán Levenberg-Marquardt.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


David, G. L., & Yinyu, Y. (2008). Linear and nonlinear programming. Berlin, Gemany: Springer.

John, F. M. (2001). Numerical methods of statistics. New York, USA: Cambrige University Press.

John, N., Michael, H. K., Christopher, J. N., & William, W. (1990). Applied linear statistical models. New York, USA: McGraw-Hill Press.

Jorge, J. M. (1997). The Levenberg–Marquardt algorithm: Implementation and theory. Berlin, Gemany: Springer.

Mai, X. T., & Võ, T. A. Q. (2015). Xây dựng phần mềm tách các đỉnh chập của phổ Gamma với các phông phi tuyến và tuyến tính. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 5, 7-17.

Nguyễn, T. H., & Nguyễn, V. A. (2006). Lập trình Matlab và ứng dụng. Hà nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Phạm, T. N. Y., Ngô, H. T., Lê, T. H., & Nguyễn, T. L. H. (2007). Cơ sở Matlab và ứng dụng. Hà Nội, Việt Nam: NXB Khoa học và Kỹ thuật.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.3.340(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Trịnh Ngọc Pháp, Mai Xuân Trung

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin