NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN: TỪ LẬP TRƯỜNG CHUNG ĐẾN MỘT SỐ LUẬN THUYẾT CƠ BẢN

Dương Hữu Biên

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu Ngôn ngữ học Tri nhận từ hai phối cảnh khác nhau. Trước tiên, bài báo xem xét lập trường chung và thảo luận những liên đới của nó đối với các chủ đề nghiên cứu của Ngôn ngữ học Tri nhận. Sau đó, bài báo trình bày một số luận thuyết cơ bản được các nhà Ngôn ngữ học Tri nhận chấp nhận như những giáo lý hoặc nguyên lý chỉ đường.

Từ khóa


Ẩn dụ; Duy lý luận; Dựa trên sử dụng; Kết cấu; Kinh nghiệm luận; Ngôn ngữ học Tri nhận.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Chomsky, N. (2006). Language and mind. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Croft, W. (2001). Radical construction grammar: Syntactic theory in typological perspective. Oxford, England: Oxford University Press.

Dương, H. B. (2016a). Vài ghi nhận về phân tích diễn ngôn qua một số đường hướng nghiên cứu. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, (10), 53-70.

Dương, H. B. (2016b). Mô hình hệ thống ý niệm trong hệ hình Ngôn ngữ học Tri nhận. Trong: Dương, H. B. (Chủ biên), Ngữ văn và Văn hóa học: Một chặng đường (tr. 466-493). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An introduction. Edinburgh, England: Edinburgh University Press.

Fauconnier, G. (1994). Mental spaces. Aspects of meaning construction in natural languages. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York, USA: Basic Books Press.

Fillmore, C. (2006). Frame semantics. In: Geeraerts, D. (Ed.), Cognitive linguistics: Basic readings (pp. 373-400). Berlin, Germany: Mouton de Gruyter.

Fodor, J. (1983). The modularity of mind: An essay on faculty psychology. Massachusetts, USA: MIT Press.

Geeraerts, D. (2006). Cognitive linguistics: Basic readings. Berlin, Germany: Mouton de Gruyter.

Geeraerts, D., & Hubert, C. (2007). The Oxford handbook of Cognitive Linguistics. Oxford, England: Oxford University Press.

Goldberg, A. (1995). Constructions: A construction - grammar approach to argument structure. Chicago, USA: Chicago University Press.

Jackendoff, R. (2010). Meaning and the lexicon: The parallel architecture 1975-2010. Oxford, England: Oxford University Press.

Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago, USA: Chicago University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, USA: Chicago University Press.

Langacker, R. W. (1982). Space grammar, analyzability and the English passive. Language Journal, 58(1), 22-80.

Langacker, R. W. (1987). Foundations of Cognitive grammar (1st ed.). California, USA: Stanford University Press.

Langacker, R. W. (1991). Foundations of Cognitive grammar (2nd ed.). California, USA: Stanford University Press.

Langacker, R. W. (2008). Cognitive grammar: A basic introduction. Oxford, England: Oxford University Press.

Littlemore, J., & Taylor, J. R. (2014). The Bloomsbury companion to Cognitive Linguistics. London, England: Bloomsbury Press.

Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics. Massachusetts, USA: MIT Press.

Taylor, J. R. (2002). Cognitive grammar. Oxford, England: Oxford University Press.

Taylor, J. R. (2012). The mental corpus. Oxford, England: Oxford University Press.

Tomasello, M. (2003). Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition. Massachusetts, USA: Harvard University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.348(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Dương Hữu Biên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin