ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY OPENSTACK

Võ Nhân Văn, Lê Minh Chí, Nguyễn Quốc Long, Lê Đắc Nhường

Tóm tắt


Điện toán đám mây đã bắt đầu phổ biến nhờ tính linh hoạt, có khả năng mở rộng, dễ dàng kích hoạt và cung cấp các dịch vụ để xây dựng tài nguyên mà khách hàng có thể truy cập theo yêu cầu của họ. Ngoài ra dịch vụ điện toán đám mây có khả năng chia sẻ tài nguyên hiệu quả giữa các người dùng với nhau. OpenStack, một nền tảng điện toán đám mây mã nguồn mở tương đối mới, tập trung vào việc cung cấp mạng như một dịch vụ (NaaS) sử dụng công nghệ ảo hóa và OpenStack hứa hẹn là một nền tảng điện toán đám mây sẽ được mở rộng ồ ạt trong các ứng dụng của doanh nghiệp. Từ đó, mục đích của bài báo là nghiên cứu hiệu năng mạng của OpenStack triển khai trên phiên bản Neutron. Các thông số về hiệu năng như thông lượng, vấn đề mất gói tin, thời gian trễ gói tin sẽ được đánh giá theo giao thức UDP dựa vào công cụ IPERF.

Từ khóa


Điện toán đám mây; Hiệu năng mạng; OpenStack.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Borko Furht, Armando Escalante, Handbook of Cloud Computing, Springer, (2010).

P., M. and T. Grance., The NIST Definition of Cloud Computing, (2011).

Sabahi, F. Cloud computing security threats and responses in Communication Software and Networks (ICCSN), 2011 IEEE 3rd International Conference on. (2011).

Vo Nhan Van, Le Minh Chi, Nguyen Quoc Long, Nguyen Gia Nhu, and Dac-Nhuong Le, A Performance Analysis of OpenStack Open-source Solution for IaaS Cloud Computing, in proceeding of International Conference on Computer and Communication Technologies (IC3T 2015), Advances in Intelligent Systems and Computing Vol.380,pp.141-150 Springer. (2015)

https://wiki.openstack.org/wiki/Main_Page

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Openstack-conceptual-arch-folsom.jpg
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.35(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Võ Nhân Văn, Lê Minh Chí, Nguyễn Quốc Long, Lê Đắc Nhường

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin