AN OVERVIEW OF MODELS OF SOCIAL WORK FOR THE ELDERLY IN VIET NAM

Võ Thuấn, Phạm Văn Tư

Abstract


This article focuses on analyzing the most basic issues of the elderly: Psychophysiological characteristics of elderly, supportive policies and activities for the elderly in Vietnam. This paper also describes the forms of taking care of the elderly as well as the models of social work for the elderly in the United States. This research also compares different models and finds out the best models for taking care of the elderly in Vietnam in the future.

Keywords


Elderly; Model of social work; Social work; Social work with elderly.

References


Bùi, T. T. H. (2015). Hạn chế và thách thức của công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi hiện nay. Tạp chí Xã hội học, (4), 17-24.

Giang, L. T. (2013). Tổng quan các mô hình chăm sóc tại công đồng cho người cao tuổi Việt Nam. Bài báo trình bày tại Hội thảo Thích ứng với già hóa dân số nhanh: Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về các chính sách và hành động, Việt Nam.

Lê, V. K. (2014). Vấn đề về người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (7), 77-87.

Nguyễn, H. L., & Nguyễn, T. H. (2015). Giáo trình Công tác xã hội đại cương. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn, H. T., & Phạm, L. D. (2015). Kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Trung Quốc và Nhật Bản. Bài báo trình bày tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Công tác Xã hội Việt Nam: Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển, Việt Nam.

Nguyễn, N. H., & Hines, A. (2011). Về luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội: Mô hình từ các trường đại học Mỹ. Bài báo trình bày tại Hội thảo Kỷ niệm 20 năm Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

Trần, Đ. T. (2017). Trao đổi cá nhân.

Trịnh, D. L. (2016). Chính sách chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (1), 26-30.

UNFPA. (2011). Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách. Hà Nội, Việt Nam: Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ. (2012). Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

VUSTA. (2007). Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm sóc người cao tuổi. Được truy lục từ http://www.vusta.vn/vi/news/dang-nha-nuoc-va-tc-khac/chi-thi-so-59-ct-tw-ngay-27-9-1995-cua-ban-chap-hanh-tw-dang-cong-san-viet-nam-ve-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-18412.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.359(2018)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Võ Thuấn, Phạm Văn Tư

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department