DỊCH TỰ ĐỘNG VIỆT- K’HO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO VÍ DỤ MẪU

Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Viết Tuấn

Tóm tắt


Một ứng dụng dịch tự động từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc K’Ho được trình bày. Ứng dụng nhằm mục đích giới thiệu phương pháp dịch tự động dựa trên ví dụ mẫu (EBMT). Do tiếng Việt và tiếng dân tộc K’Ho cùng ngữ hệ Nam Á, nhưng lại thuộc nhóm ngôn ngữ khác nhau, nên phần chuyển ngữ thường được xử lý bằng cách sử dụng từ vựng, cụm từ và câu, thay vì bằng quy tắc cú pháp tổng quát. Các nguyên tắc thiết kế của ứng dụng được mô tả chi tiết, cùng với giao diện của hệ thống. Một số kết quả dịch tự động cũng được trình bày để minh họa cho khả năng ứng dụng phương pháp EBMT.

Từ khóa


EBMT; Dịch máy; Dịch tự động; Dịch tự động dựa vào ví dụ mẫu; MT.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Đào Ngọc Tú, Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và thử nghiệm với cặp ngôn ngữ Anh – Việt, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, (2007).

Pushpak Bhattacharyya, Machine Translation, Indian Institute of Technology Bombay Mumbai, (2006).

Trần Lâm Quân, Kỹ thuật dịch máy và Ứng dụng vào tài liệu hàng không, Hà Nội, (2006).

Adam Lopez, Statistical Machine Translation, ACM Computing Surveys, Vol. 40, No. 3, Article 8, (2008).

See Sato, S. Nagao, Toward Memory-based Translation, IPSJ-WG, (1990).

Antal van den Bosch and Peter Berck, Memory-Based Machine Translation and Language Modeling, The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, (2009).

Trần Sỹ Thứ, Dân tộc - dân cư Lâm Đồng, Việt Nam, (1999).

Eiichiro Sumita and Hitoshi IIDA, Example-Based Machine Translation, ATR Interpreting Telephony Research Laboratories, Japan.

Elichiro Sumita, Exampled-based machine translation using DP-matching between word sequences, Proceedings of the workshop on Data-driven methods in machine translation, Vol. 14, (2001).

LINQ To XML Tutorials with Examples, http://www.dotnetcurry.com/showarticle.aspx?ID=564, (2014).

http://www.lamdongtv.vn/ ; http://baolamdong.vn/ ; http://vov4.vov.vn/Kho.aspx

Không rõ, Từ vựng K’Ho - Việt, Viêt Nam, (2014).

Trần Văn Lệ, Từ điển K’Ho - Việt, Việt Nam, (2012).

Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Tài liệu dạy và học tiếng K’Ho, Việt Nam, (2007).

Nguyễn Văn Tu, Từ điển từ đồng nghĩa Tiếng Việt, Nhà xuất bản giáo dục, Việt Nam, (2001).
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.36(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Viết Tuấn

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin