CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẦU TƯ TẠI TRUNG QUỐC: TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN

Phạm Thị Ngọc Dung

Tóm tắt


Thực trạng về tích tụ vốn FDI tại một số khu vực nhất định tại nước nhận đầu tư, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, có thể gây nên sự mất cân bằng về phát triển kinh tế giữa các vùng miền. Do đó, nhiệm vụ thu hút FDI vào các địa phương kém phát triển hơn nằm ngoài vùng tích tụ vốn FDI là nhu cầu thiết yếu hiện nay nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Nghiên cứu này phân tích tác động của quy mô thị trường, mức sống, tốc độ tăng trưởng của thị trường, chi phí lao động và mức độ sẵn có của nguồn lao động lên quyết định đầu tư tại các tỉnh nằm ngoài vùng tích tụ FDI. Ngoài ra, tác động gián tiếp của kinh nghiệm đầu tư lên mối quan hệ giữa các nhân tố thu hút vốn và quyết định vị trí đầu tư cũng sẽ được xem xét dựa trên số liệu về đầu tư FDI của Đài Loan tại Trung Quốc trong giai đoạn 1999-2010.

Từ khóa


FDI; Lựa chọn vị trí; Nhân tố thu hút đầu tư; Tích tụ; Trung Quốc.

Toàn văn:

PDF (English)

Các tài liệu tham khảo


Ai, C., & Norton, E. C. (2003). Interaction terms in logit and profit models. Economics Letters, 80, 123-129.

Alecsandru, S. V., & Raluca, D. A. (2015). A regional level hierarchy of the main foreign direct investments’ determinants. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 181, 321-330.

Ang, J. B. (2008). Determinants of foreign direct investment in Malaysia. Journal of Policy Modelling, 30, 185-189.

Baum, J. C., & Mezias, S. (1992). Localized competition and organizational failure in the Manhattan hotel industry, 1989-1990’. Administrative Science Quarterly, 37(4), 580-604.

Braconier, H., Norback, P., & Urban, D. (2005). Multinational enterprises and wage costs: Vertical FDI revisited. Journal of International Economics, 67, 446-470.

Buckley, P. J., Chen, L., Clegg, L. J., & Voss, H. (2016). Experience and FDI risk-taking: A micro foundational reconceptualization. Journal of International Management, 22, 131-146.

Cai, F., Wang, D., & Du, Y. (2002). Regional disparity and economic growth in China: The impact of labor market distortions. China Economic Review, 13, 197-212.

Chan, K. W., Henderson, J. V., & Tsui, K. Y. (2008). Spatial dimensions of Chinese economic development. Applied Geography, 43, 776-828.

Chen, C., & Yeh, C. (2012). Re-examining location antecedents and pace of foreign direct investment: Evidence from Taiwanese investments in China. Journal of Business Research, 65, 1171-1178.

Cheng, K., Chiao, Y., Shih, H., Lee, T., & Cho, T. (2011). Agglomeration and competition among Chinese cities: An investigation of Taiwanese high-tech foreign direct investment. Growth and Change, 42(4), 517-548.

Danciu, A. R., & Strat, V. A. (2014). Factors influencing the choice of foreign direct investments locations in the Romanian regions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 870-874.

Dees, S. (1998). Foreign direct investment in China: Determinants and effects. Economics of Planning, 31, 175-194.

Demekas, D. G., Horvath, B., Ribakova, E., & Wu, Y. (2007). Foreign direct investment in European transition economies - The role of policies. Journal of Comparative Economics, 35, 369-386.

Driffield, N., Jones, C., & Crotty, J. (2013). International business research and risky investment, an analysis of FDI in conflict zones. International Business Review, 22, 140-155.

Filatotchev, I., Strange, R., Piesse, J., & Lien, Y. C. (2007). FDI by firms from newly industrialised economies in emerging markets: Corporate governance, entry mode and location. Journal of International Business Studies, 38, 556-572.

Hansen, E. (1987). Industrial location choice in Sao Paulo, Brazil. Regional Science and Urban Economics, 17, 89-108.

Head, K., Ries, J., & Swenson, D. (1995). Agglomeration benefits and location choice: Evidence from Japanese manufacturing investments in the United States. International Journal Economics, 38, 223-247.

Hoetker, G. (2007). The use of logit and profit models. Strategic Management Journal, 28, 331-343.

Hogenbirk, A., & Narula, R. (2004). Location and agglomeration of FDI in the Netherlands: Implications for policy. Growth and Change, 39(3), 389-413.

Huang, H., & Wei, Y. D. (2016). Spatial inequality of foreign direct investment in China: Institutional change, agglomeration economies, and market access. Applied Geography, 69, 99-111.

Huett, P., Baum, M., Schwens, C., & Kabst, R. (2014). Foreign direct investment location choice of small- and medium-sized enterprises: The risk of value erosion of firm-specific resources. International Business Review, 23, 952-965.

Investment Commission (MOEA). (2010). Taiwan FDI statistics summary analysis 1999-2010. Retrieved from https://www.moeaic.gov.tw.

Kang, Y., & Jiang, F. (2012). FDI location choice of Chinese multinationals in East and Southeast Asia: Traditional economic factors and institutional perspective. Journal of World Business, 47, 45-53.

Li, S., & Park, S. H. (2006). Determinants of locations of foreign direct investment in China. Management and Organization Review, 2(1), 95-119.

Lien, Y., & Filatotchev, I. (2015). Ownership characteristics as determinants of FDI location decisions in emerging economies. Journal of World Business, 50, 637-650.

Liu, K., Daly, K., & Varua, M. E. (2014). Analysing China’s foreign direct investment in manufacturing from a high-low technology perspective. Emerging Markets Review, 21, 82-95.

National Bureau of Statistics (NBS). (2011). China statistics yearbooks 1999-2011. Beijing, China: Statistical Publishing House.

Shaver, J. M. (1998). Accounting for endogeneity when assessing strategy performance: Does entry mode choice affect FDI survival? Management Science Journal, 44(4), 571-585.

Shukla, V., & Waddell, P. (1991). Firm location and land use in discrete urban space: A study of the special structure of Dallas-Fort Worth. Regional Science and Urban Economics, 1, 225-253.

Wu, F. (2000). Modelling intra metropolitan location of foreign investment firms in a Chinese city. Urban Studies, 37(13), 2441-2464.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.1S.371(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Phạm Thị Ngọc Dung

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin