BIẾN ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI CƠ-HO Ở TỈNH LÂM ĐỒNG TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật

Tóm tắt


Bài viết này nghiên cứu những biến đổi trong hoạt động kinh tế của người Cơ-ho ở tỉnh Lâm Đồng dưới sự tác động của chính sách Đổi mới của Đảng và Nhà nước, cũng như của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và những chuyển biến kinh tế - xã hội tại địa phương từ năm 1986 đến nay. Bài viết cũng phân tích những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển kinh tế bền vững của người Cơ-ho trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa


Biến đổi kinh tế; Hoạt động kinh tế; Người Cơ-ho; Tỉnh Lâm Đồng.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Bùi, M. Đ. & Vũ, T. H. (2001). Người Cơ-ho ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Bùi, M. Đ. (2016). Một số biến đổi kinh tế - xã hội của người Cơ-ho ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ Đổi mới. Tạp chí Dân tộc học, 1&2(194), 47-54.

Bùi, Q. D. (2016). Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên [Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 3]. Hà Nội, Việt Nam: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Cao, T. T. (1996). Văn hóa truyền thống Mạ - Cơ-ho [Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh]. Lâm Đồng, Việt Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Hoàng, C., Ngô, T. P. L., Hoàng, A. D., Vũ, T. L., & Nguyễn, V. G. (2017). Chuyển đổi sinh kế và vấn đề tín dụng ở một số tộc người thiểu số tại Tây Nguyên và Tây Bắc. Hà Nội, Việt Nam: Viện ISEE.

Lê, Đ. B. & Mai, M. N. (2011). Những nghi lễ trong chu kỳ canh tác nương rẫy của người Chil tại xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, (1), 175-184.

Lê, H. L. (2016). Vai trò văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên [Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 3]. Hà Nội, Việt Nam: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Lê, M. C. (2017). Biến đổi trong tổ chức xã hội của cộng đồng người Cơ-ho trong tiến trình đô thị hóa ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. (Luận án tiến sĩ), Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Việt Nam.

Lê, V. K. & Phạm, Q. T. (2014). Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Mai, T. S. (2012). Chính sách đất đai và văn hóa tộc người: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Đăk Lăk. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Nguyên, N. (2008). Phát triển bền vững ở Tây Nguyên. Trong Nhiều tác giả, Nông dân, nông thôn, nông nghiệp (tr. 137-184). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Phan, N. C. (2005). Người Kơ ho ở Lâm Đồng - nghiên cứu nhân học về dân tộc và văn hóa. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Thành, P. & Niê K’dăm, H., & Ikemoto, Y. (2007). Cà phê ở Tây Nguyên - tiếp cận lịch sử, nhân học và kinh tế. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Vũ, Đ. M. (2016). Biến đổi kinh tế - xã hội của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer từ Đổi mới đến nay và những vấn đề nghiên cứu đặt ra. Tạp chí Dân tộc học, 1&2(194), 63-74.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.372(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Lê Minh Chiến, Mai Minh Nhật

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin