BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ LOÀI BƯỚM PAPILIO DEMOLEUS L. (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE) TẠI ĐÀ LẠT

Nguyễn Thanh Thủy Tiên

Tóm tắt


Papilio demoleus L. (Lepidoptera: Papilionidae) là một trong những loài bướm đẹp thường được trưng bày trong các bộ sưu tập côn trùng nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập và thương mại. Đây cũng là một trong các loài bướm Phượng gây hại phổ biến ở hầu hết quốc gia trồng cam quýt trên thế giới. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu các đặc điểm hình thái và sinh học của Papilio demoleus L. tại Đà Lạt. Trứng, ấu trùng và nhộng của Papilio demoleus L. được thu thập ngoài tự nhiên và tiếp tục nhân nuôi trong phòng thí nghiệm tại Đà Lạt. Kết quả thu được cho thấy Papilio demoleus L. có thời gian phát triển pha trứng là 5.25±1.71 ngày, pha ấu trùng là 31.89±3.89 ngày, pha nhộng là 21.0±3.32 ngày. Nhìn chung, thời gian phát triển trước trưởng thành là 58.14 ngày. Thời gian trưởng thành (tuổi thọ) trung bình là 9.13±4.70 ngày và khả năng sinh sản là 20.67± 12.22 trứng.

Từ khóa


Bướm phượng cam; Đà Lạt; Papilio demoleus L.; Sức sinh sản; Tuổi thọ; Vòng đời.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Alexander, M., & Alexey, D. (2001). Các loài bướm phổ biến ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động - Xã hội.

Bùi, C. H. & Trần, H. T. (2003). Côn trùng học ứng dụng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn, V. H., & Lê, T. S. (2011). Côn trùng gây hại cây trồng. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Nông Nghiệp.

Wikipedia. (2017). Papilio demoleus L. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Papilio_demoleus.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.378(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Nguyễn Thanh Thủy Tiên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin