NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG KẾT NỐI BLUETOOTH, GSM

Võ Minh Phụng, Dương Thị Thanh Hiên, Võ Tiến Phúc

Tóm tắt


Hệ thống nhà thông minh có khả năng kết nối tương tác giữa các thiết bị điện trong nhà với người dùng để thực hiện điều khiển các thiết bị một cách thuận tiện hoặc hoạt động theo một lịch trình đã được cài đặt sẵn. Trong phạm vi của nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ xây dựng mô mình nhà thông minh có khả năng thu nhận tín hiệu từ các cảm biến môi trường, kết nối các thiết bị điện trong ngôi nhà thông qua công nghệ không dây như: Bluetooth, mạng di động (Global System for Mobile Communications - GSM) thành một hệ thống mạng các thiết bị được điều khiển thông qua phần mềm trên điện thoại thông minh. Từ việc tìm hiểu các hệ thống nhà thông minh hiện có, so sánh các giải pháp thực hiện, tiến hành cải tiến sử dụng những công nghệ mới phù hợp hơn, nhóm tác giả đã tạo ra mô hình sản phẩm đáp ứng được các mục tiêu đã đặt ra và khả thi trong việc triển khai thành hệ thống nhà thông minh phục vụ cho hoạt động thường ngày của các gia đình thêm phần tiện nghi, hiện đại, dễ dàng lắp đặt với chi phí hợp lý.

Từ khóa


Điều khiển tự động; Điều khiển từ xa; Nhà thông minh.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Kadam, R., Mahamuni, P., & Parikh, Y. (2015). Smart home system. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, 2(1), 81-86.

Khiyal, M. S. H., Khan, A., & Shehzadi, E. (2009). SMS based wireless home appliance control system (HACS) for automating appliances and security. Informing Science and Information Technology, 6, 887-894.

Mendes, T. D. P., Osório, G. J., Rodrigues, E. M. G., & Catalão, J. P. S. (2013). Energy management in smart homes using an experimental setup with wireless technologies. Paper presented at The International Conference on Engineering (ICE), Portugal.

Min, Z. (2013). Design of multi-channel wireless remote switch control system for smart home control system. Paper presented at The International Conference on Communications and Networks (CECNet), China.

Mohamed, A. E. M., Ahmed, F., & Ahmed, H. (2014). Smart home automated control system using Android application and microcontroller. International Journal of Scientific & Engineering Research, 5(5), 935-939.

Naglic, M., & Souvent, A. (2013). Concept of smart home and smart grids integration. Paper presented at The International Conference on Engineering (ICE), Hungary.

Piyare, R., & Tazil, M. (2011). Bluetooth based home automation system using cell phone. Paper presented at The International Symposium on Consumer Electronics (ISCE), Singapore.

Princeton Technology Corp. (2018). Remote control encoder PT2262, PT2272 datasheet. Retrieved from https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf.

Ramlee, R. A., Othman, M. A., & Leong, M. H. (2013). Smart home system using Android application. Paper presented at The International Conference of Information and Communication Technology (ICoICT), Indonesia.

Wang, Z., Liu, Z., & Shi, L. (2010). The smart home controller based on Zigbee. Paper presented at The International Conference on Mechanical and Electronics Engineering (ICMEE), Japan.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.379(2018)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2018 Võ Minh Phụng, Dương Thị Thanh Hiên, Võ Tiến Phúc

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin