TỐI ƯU HÓA VÙNG PHỦ SÓNG CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY BẰNG THUẬT TOÁN VORONOI TRONG MÔI TRƯỜNG 3D

Đặng Thanh Hải, Lê Trọng Vĩnh

Tóm tắt


Trong những năm gần đây mạng cảm biến không dây (WSN) được nhiều nhóm tác giả quan tâm. Một số phương pháp tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng cảm biến không dây được đề xuất để nâng cao hiệu quả triển khai mạng cảm biến do đó làm tăng độ phủ sóng, nhưng hầu hết được xây dựng trên mô hình 2D, mà thường xa rời với thực tế. Trong bài báo này chúng tôi mở rộng thuật toán Voronoi để triển khai các cảm biến trong môi trường 3D mà ở đó có nhiều vật cản làm ảnh hưởng đến khả năng phủ sóng của mạng cảm biến không dây.

Từ khóa


3D; Mạng cảm biến không dây (WSN); Phủ sóng; Voronoi; Vật cản.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


] Yick, J., Mukherjee, B., Ghosal, D., “Wireless sensor network survey,” Computer networks, vol. 52, no. 12, 2008, pp. 2292-2330. (2008)

Mulligan, R., Ammari, H.M., “Coverage in Wireless Sensor Networks”. A Survey. Journal of Network Protocols and Algorithms 2(2), 27–53 (2010)

Ravelomanana, V., “Extremal Properties of Three-Dimensional Sensor Networks with Applications”. IEEE Transactions on Mobile Computing 3(3), 246–257 (2004).

Huang, C., Tseng, Y., Lo, L., “The Coverage Problem in Three- Dimensional Wireless Sensor Networks”. In: Proceedings of Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2004), November 29-December 3, pp. 3182–3186. IEEE (2004).

Hossain, A., Biswas, P.K., Chakrabarti, S. Sensing Models and Its Impact on Network Coverage in Wireless Sensor Network, Industrial and Information Systems, 2008. ICIIS 2008. IEEE Region 10 and the Third international Conference on. IEEE, Kharagpur, pp. 1 - 5.(2008)

Ghosh, A., Estimating Coverage Holes and Enhancing Coverage in Mixed Sensor Networks, Local Computer Networks, 2004. 29th Annual IEEE International Conference on, pp. 68 - 76. (2004)

Wang, Y., Cao, G., Barrier Coverage in Camera Sensor Networks. MobiHoc '11 Proceedings of the Twelfth ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing. (2011).

Akbarzadeh, V., Hung- Ren Ko, A., Gagn'e, C., Parizeau, M., Topography-Aware Sensor Deployment Optimization with CMA-ES, Parallel Problem Solving from Nature, PPSN XI. Springer, pp. 141-150. (2010).

Argany, M., Mostafavi, M.A., Karimipour, F., Gagné, C., A gis based wireless sensor network coverage estimation and optimization: A voronoi ap-proach. Transacton on Computational Sciences Journal 14, 151-172. (2011).

Argany, M., Mostafavi, M.A., Karimipour, F., Voronoi-based Approaches for Geosensor Networks Coverage Determination and Optimisation: A Survey, Proceedings of the 7th International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering (ISVD 2010), Quebec, Canada, pp. 115-123. (2010).

Karimipour, F., Argany, M., Mostafavi, M.A.,. Spatial coverage estimation and optimization in geosensor networks deployment, Wireless sensor networks: From theory to applications. CRC Press. (2013)
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.38(2016)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2016 Đặng Thanh Hải, Lê Trọng Vĩnh

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin