CHI TIẾT “CÁI CHẾT” TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO

Kiều Thanh Uyên

Tóm tắt


“Cái chết” là một chi tiết xuất hiện với tần số cao và mang nhiều giá trị nghệ thuật cũng như ẩn chứa nhiều nội dung tư tưởng trong tác phẩm của Nam Cao. Vì vậy, trong bài nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát và phân tích ý nghĩa chi tiết “cái chết” trong tác phẩm ông. Qua đó mong muốn góp tiếng nói khẳng định giá trị và sức sống của ngòi bút nghệ thuật và tư tưởng của tác gia này trong đời sống văn học Việt Nam.

Từ khóa


Cái chết; Tác phẩm Nam Cao; Văn học Việt Nam.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Nam, C. (2004). Toàn tập (1,2). Sơn La, Việt Nam: NXB. Công an Nhân dân.

Nguyễn, Đ. M. (2011). Cái đói và miếng ăn trong truyện ngắn Nam Cao. Trong Vũ, T. N. và ctg. (Ed.), Nam Cao Tác phẩm và lời bình (tr. 289-296). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trí Việt.

Nguyễn, V. H. (1993). Nam Cao - Một đời người, một đời văn. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Trần, Đ. S. (1998). Nam Cao - Nhà văn hiện thực xuất sắc, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Tạp chí Văn học, (6), 63-68.

Vũ, T. N. (2011). Phong cách truyện ngắn Nam Cao. Trong Vũ, T. N. và ctg. (Ed.), Nam Cao tác phẩm và lời bình (tr. 161-167). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trí Việt.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.384(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Kiều Thanh Uyên

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin