TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ SỰ CỐ KẾT CỘNG ĐỒNG TRONG SỬ THI XƠ ĐĂNG

Lê Ngọc Bính

Tóm tắt


Sử thi Xơ Đăng chứa đựng nhiều nội dung như lịch sử, xã hội, văn hóa… của người dân Xơ Đăng. Bài viết sẽ làm nổi bật các đặc điểm tổ chức xã hội và sự cố kết cộng đồng bền chặt được phản ánh trong bộ sử thi của dân tộc này.

Từ khóa


Cộng đồng; Dân tộc; Sử thi; Xã hội.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Đặng, N. V., Cầm, T., Trần, M. C., Lê, D. Đ., & Ngô, V. B. (1981). Các dân tộc tỉnh Gia Lai - Công Tum. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Morfologija, S. (2003). Tuyển tập V.IA. Propp (Tập I). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Ngô, Đ. T. (2007). Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Nguyễn, T. K. V. (2007). Đến với lịch sử - văn hóa Bắc Tây Nguyên. Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Phan, Đ. N. (2001). Nghiên cứu sử thi Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Võ, Q. N. (1983). Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học và Trung học Chuyên nghiệp.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2006). Kho tàng sử thi Tây Nguyên - Sử thi Xơ Đăng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2007). Kho tàng sử thi Tây Nguyên – Sử thi Xơ Đăng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2009). Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 8 - Sử thi Xơ Đăng). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.385(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Lê Ngọc Bính

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin