SOCIAL ORGANIZATION AND COMMUNITY COHESION IN XO-DANG EPIC

Lê Ngọc Bính

Abstract


The Xo-Dang epic contains a lot of content such as history, society, culture, etc of the Xo-Dang people. This article will highlight the social organization characteristics and solid community cohesion reflected in the epics of this ethnic group.

Keywords


Community; Epic; Ethnic; Society.

References


Đặng, N. V., Cầm, T., Trần, M. C., Lê, D. Đ., & Ngô, V. B. (1981). Các dân tộc tỉnh Gia Lai - Công Tum. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Morfologija, S. (2003). Tuyển tập V.IA. Propp (Tập I). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Ngô, Đ. T. (2007). Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Nguyễn, T. K. V. (2007). Đến với lịch sử - văn hóa Bắc Tây Nguyên. Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Phan, Đ. N. (2001). Nghiên cứu sử thi Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Võ, Q. N. (1983). Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học và Trung học Chuyên nghiệp.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2006). Kho tàng sử thi Tây Nguyên - Sử thi Xơ Đăng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2007). Kho tàng sử thi Tây Nguyên – Sử thi Xơ Đăng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2009). Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 8 - Sử thi Xơ Đăng). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.385(2017)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Lê Ngọc Bính

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department