TƯ TƯỞNG NGUYỄN CÔNG TRỨ QUA ĐỀ TÀI VỊNH SỬ

Nguyễn Cảnh Chương

Tóm tắt


Nguyễn Công Trứ (1778-1858) là nhà Nho kinh luân gồm tài, một nhà thơ, một danh nhân văn hóa lớn của Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX. Thân thế, sự nghiệp, đặc biệt là tư tưởng văn chương phức tạp, đa dạng của ông là nguồn gốc của những nhận định, đánh giá không đồng thuận, thậm chí trái ngược nhau, đến nay vẫn còn mang tính thời sự trong giới học thuật và những người quan tâm. Trong quá trình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Công Trứ, chúng tôi nhận thấy một đề tài chưa được các nhà nghiên cứu đề cập đến, đó là đề tài vịnh sử. Bài viết tập trung nghiên cứu tư tưởng thơ Nguyễn Công Trứ qua đề tài vịnh sử này.

Từ khóa


Nguyễn Công Trứ; Tư tưởng; Đề tài vịnh sử; Ảnh hưởng.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Hà, N. C. (1994). Việt Nam thi văn giảng luận. Đồng Tháp, Việt Nam: NXB. Tổng hợp Đồng Tháp.

Trương, C. (1993). Thơ văn Nguyễn Công Trứ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

NXB. Thế giới (2004). Từ điển văn học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Nguyễn, C. C. (2015). Sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Lão - Trang đến Nguyễn Công Trứ và sáng tác của ông. (Luận án tiến sĩ), Viện Văn học, Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc.

Nguyễn, Đ. M. (1999). Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học. (Luận án tiến sĩ), Viện Văn học Hà Nội, Việt Nam.

Nguyễn, Đ. N. (2007). Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Nguyễn, L. (1999). Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Nguyễn, V. N. (2002). Nguyễn Công Trứ - Tác giả, tác phẩm, giai thoại. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trần, N. T. (2007). Nguyễn Công Trứ về tác gia và tác phẩm. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Tư, M. T. (2001). Sử ký. (Phan, N. dịch giả), Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Đoàn, T. T. V. (2009). Văn học trung đại Việt Nam (Thế kỷ X - cuối thế kỷ XIX). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lã, N. T. & Vũ, T. Đ. (2016). Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.386(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Nguyễn Cảnh Chương

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin