LIFECYCLE RITUALS OF THE M’NONG ETHNIC GROUP IN DAMRONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE: TRADITIONS AND CHANGES

Võ Thị Thùy Dung

Abstract


M'nong people, the native ethnic group in Central Highlands, has unique cultural characteristics. With the M’nong people in Damrong district, the lifecycle rituals play an important role in the individual and community’s life. Nowadays, the lifecycle rituals of the M'nong have been changed by the effects of economic, cultural and social factors, etc. By studying the changes of the M'nong traditional lifecycle rituals, this article mentions some major reasons as well as directions in order to preserve and improve the values of the M'nong traditional lifecycle rituals in Damrong district, Lamdong province.

Keywords


Damrong; Lifecycle rituals; M’nong; Tradition.

References


Condominas, G. (2008). Chúng tôi ăn rừng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Dương, T. O. (2010). Những nghi lễ vòng đời của người M’nông ở xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng [Khóa luận tốt nghiệp]. Lâm Đồng, Việt Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Đoàn, V. C. (1997). Văn hóa học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Thông tin.

Đỗ, H. K. (2012). Những khía cạnh văn hóa dân gian M’nông Nong. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động.

Lê, T. V. (2000). Nghi lễ đời người. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Ngô, Đ. T. (2006). Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Ngô, Đ. T. (2010). Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, H. S. & Trương, M. D. (1996). Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Nguyễn, V. M. (2009). Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, V. T. (2011). Một số vấn đề về kinh tế - xã hội và quan hệ dân tộc ở tỉnh Đắc Lắc. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tô, Đ. H. (2010). Nghi lễ truyền thống của người Bu Nong (M’nông). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trương, B. (2006). Nghi lễ cổ truyền của đồng bào M’nông. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.387(2017)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Võ Thị Thùy Dung

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Editorial Office of DLU Journal of Science
Room.15, A25 Building, 01 Phu Dong Thien Vuong Street, Dalat, Lamdong
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Phone: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Based on Open Journal Systems
Developed by Information Technology Department