NGHI LỄ VÒNG ĐỜI CỦA NGƯỜI M’NÔNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG: TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

Võ Thị Thùy Dung

Tóm tắt


M’nông là dân tộc gốc Tây Nguyên có bản sắc văn hóa độc đáo. Với người M’nông ở Đam Rông, nghi lễ vòng đời chiếm vai trò quan trọng trong đời sống mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Hiện nay, dưới tác động của nhiều yếu tố như kinh tế, xã hội, tôn giáo,… nghi lễ vòng đời của tộc người đã và đang có nhiều biến đổi. Trên cơ sở tìm hiểu biến đổi của nghi lễ vòng đời truyền thống, người viết chỉ ra nguyên nhân cũng như đề ra một số định hướng giúp bảo tồn phát huy giá trị nghi lễ vòng đời của người M’nông huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Từ khóa


Đam Rông; M’nông; Nghi lễ vòng đời; Truyền thống.

Toàn văn:

PDF

Các tài liệu tham khảo


Condominas, G. (2008). Chúng tôi ăn rừng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Dương, T. O. (2010). Những nghi lễ vòng đời của người M’nông ở xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng [Khóa luận tốt nghiệp]. Lâm Đồng, Việt Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Đoàn, V. C. (1997). Văn hóa học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Thông tin.

Đỗ, H. K. (2012). Những khía cạnh văn hóa dân gian M’nông Nong. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động.

Lê, T. V. (2000). Nghi lễ đời người. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Ngô, Đ. T. (2006). Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Ngô, Đ. T. (2010). Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, H. S. & Trương, M. D. (1996). Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Nguyễn, V. M. (2009). Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, V. T. (2011). Một số vấn đề về kinh tế - xã hội và quan hệ dân tộc ở tỉnh Đắc Lắc. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tô, Đ. H. (2010). Nghi lễ truyền thống của người Bu Nong (M’nông). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trương, B. (2006). Nghi lễ cổ truyền của đồng bào M’nông. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.
DOI: http://dx.doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.387(2017)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu.


Copyright (c) 2017 Võ Thị Thùy Dung

Creative Commons License
Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A25 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 263 3 555 131

Creative Commons License
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin